image banner
Số 05-2024, năm 2024 ngày 31/05/2024
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ
02/02/2017 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ kế hoạch cải tạo xây dựng chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
02/06/2015 rthfdfhdgdfgdfg
UBND THÀNH PHỐ
28/02/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng.
27/02/2023 Ban hành giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/02/2023 Ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch của thành phố Hải Phòng
22/02/2023 phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/02/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của sở lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
20/02/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
16/02/2023 Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/02/2023 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/02/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
09/02/2023 Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/02/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
08/02/2023 Ban hành danh mục nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm 2023 của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
31/01/2023 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình trực thuộc sở y tế thành phố Hải Phòng.
30/01/2023 Ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/01/2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2022
13/01/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Thụy
13/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/01/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
12/01/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
09/01/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
30/12/2022 ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố
30/12/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của thành phố Hải Phòng
30/12/2022 Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2023
28/12/2022 Về việc ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/12/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
16/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
15/12/2022 Ban hành Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/12/2022 Bãi bỏ một phần Quyết định số 306/2017/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
09/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
07/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
06/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.
06/12/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện An Lão
05/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
05/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
02/12/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cát Hải
29/11/2022 Ban hành Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố
28/11/2022 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
24/11/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bệnh viện Phụ sản, trực thuộc Sở y tế Hải Phòng
24/11/2022 Ban hành Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
18/11/2022 Về việc phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/11/2022 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
18/11/2022 Quy định về việc thu hồi đất do bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/11/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2022 Ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/11/2022 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
24/10/2022 Quy định nội dung chi, mức chi của quỹ phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng.
21/10/2022 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mảng xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 2464/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
18/10/2022 Ban hành quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
14/10/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn,tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 và quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.
03/10/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
27/09/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/09/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hải Phòng
22/09/2022 Ban hành Quy định di dời, bố trí chỗ ở tạm thời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/09/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng
09/09/2022 Công bố danh mục và quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực tư pháp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/09/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022
07/09/2022 Quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí và phân công nhiệm vụ phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.
06/09/2022 quy định yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/09/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng
01/09/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng
31/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/08/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên thành phố Hải Phòng
19/08/2022 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/08/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
16/08/2022 ban hành danh mục tài sản, thiết bị Mua Sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/08/2022 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với GDMN, GDPT và GDTX thành phố Hải Phòng
09/08/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng
08/08/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch, thành phố Hải Phòng
05/08/2022 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/08/2022 phê duyệt cấu hình, thống số kỹ thuật và nước giá dự toán tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền của Sở tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/07/2022 Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/07/2022 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
11/07/2022 V/v phê duyệt giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo và cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng huyện Tiên Lãng
08/07/2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
01/07/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố
23/06/2022 Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
15/06/2022 Ban hành quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/06/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố
10/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố
10/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố
03/06/2022 quy định giá cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
03/06/2022 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
01/06/2022 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
23/05/2022 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thu tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/05/2022 Về giá bán nước sạch tại Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng sản xuất và cung cấp (giai đoạn 2022-2023)
17/05/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
11/05/2022 Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/05/2022 Ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng dến năm 2030
29/04/2022 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/2/2022 của ban thường vụ Thành ủy về việc di chuyển Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố sang phía Bắc sông Cấm
26/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
20/04/2022 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
14/04/2022 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng
25/03/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường và lĩnh vực đo đạc, bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/03/2022 Về việc bãi bỏ một phần Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
11/03/2022 Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/03/2022 Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/02/2022 V/v ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
25/02/2022 Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/02/2022 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng
11/02/2022 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa dổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bệnh viện Trẻ em, trực thuộc Sở y tế
21/01/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/01/2022 Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/01/2022 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/01/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/01/2022 V/v quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khóang sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/01/2022 V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/01/2022 V/v ban hành Quy chế hoạt dộng của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng
21/12/2021 Quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
20/12/2021 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/11/2021 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021
25/11/2021 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/11/2021 Về việc công nhận sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng năm 2021
23/11/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp thành phố Hải Phòng
23/11/2021 Về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022
18/11/2021 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/11/2021 V/v phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của TTg CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của CP và Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố (Lần 1 Đợt 6)
08/11/2021 Quy định khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/11/2021 Quy định khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2021 Quy định việc báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
29/10/2021 Giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/10/2021 Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/10/2021 Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/10/2021 Ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/10/2021 Ban hành Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/09/2021 Ban hành Quy chế quản lý khu nhà ở sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/09/2021 Ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hàng chính; Bộ Chỉ số cải cách hành chính đánh giá kết quả cái cách hành chính của các sở, ban ngành và Ủy ban nhan dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/09/2021 Quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/09/2021 Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/09/2021 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/09/2021 Ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/09/2021 Điều chuyển, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố
13/09/2021 Quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/09/2021 Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng
09/09/2021 Công nhận chức vụ Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025
01/09/2021 Quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/08/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/08/2021 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/08/2021 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/08/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2026
09/08/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/08/2021 Ban hành Nội quy mẫu về chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/08/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/07/2021 Quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/07/2021 Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2021 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
13/07/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
07/07/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động-thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/07/2021 Công nhận phân loại đơn vị hành chính phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
05/07/2021 Công nhận phân loại đơn vị hành chính phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
05/07/2021 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng
18/06/2021 ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng
14/06/2021 ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/06/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố
09/06/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/06/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết đình công trên địa bàn thành phố
25/05/2021 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/05/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/05/2021 Ban hành Quy chế phân cáp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng
05/05/2021 V/v công bố Danh mục tủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vựa khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/05/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/04/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2021 Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
17/03/2021 Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/03/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố
03/03/2021 V/v ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/02/2021 Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/02/2021 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/02/2021 Ban hành quy chế phối hợp kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/02/2021 Ban hành Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2021
28/01/2021 Quy định về trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/01/2021 Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng
06/01/2021 Về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
31/12/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng
31/12/2020 V/v công nhận sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng năm 2020
14/12/2020 Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/12/2020 V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; xuống cấp an toàn, hiệu quả; chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố
01/12/2020 Quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
27/11/2020 Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/11/2020 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
27/10/2020 Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
19/10/2020 Ban hành quy định cho phép sử dụng Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
12/10/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động-Thương binh xã hội trên địa bàn thành phố
02/10/2020 Ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
21/09/2020 V/v phê duyệt Đề cương và giá trị dự toán xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
18/09/2020 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của thành phố Hải Phòng
10/09/2020 Thẩm định,phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/09/2020 Về việc thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/09/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/08/2020 Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố
12/08/2020 Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu
07/08/2020 V/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
03/08/2020 V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
17/07/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng ban hành theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
08/07/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/06/2020 Công bố đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu thuộc danh mục báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/06/2020 V/v ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố
17/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố
12/06/2020 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
10/06/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/05/2020 V/v đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện năm 2019
21/05/2020 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
20/05/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/05/2020 Về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/04/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
21/04/2020 Ban hành kế hoạch dạy và học tiếng Nhật bản, tiếng hàn Quốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2030
20/04/2020 Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2593 /2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
25/03/2020 V/v ban hành Quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng
16/03/2020 Về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố hải Phòng
28/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
26/02/2020 Về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Ban Chỉ đạo Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020; Ban Chỉ đạo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 thành Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng Xã hội học tập - Dạy và học ngoại ngữ
20/02/2020 Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
18/02/2020 Ban hành giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/02/2020 Về việc ban hành Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
10/02/2020 Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
07/02/2020 Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai
17/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
15/01/2020 Ban hành định mức về giống, phân bón đối với cây chanh leo, thanh long, ổi trồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/01/2020 Ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2020
10/01/2020 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
06/01/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/01/2020 Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
02/01/2020 Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
31/12/2019 Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025
30/12/2019 Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2020
30/12/2019 Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
26/12/2019 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
26/12/2019 Quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/12/2019 phân bổ chi tiết dự toán ghi thu, ghi chi tiền đất năm 2019 cho các cấp, các ngành, các đơn vị
18/12/2019 Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/12/2019 Về việc ban hành Quy định xét, tặng danh hiệu "Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu" thành phố Hải Phòng
13/12/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/12/2019 Về việc giao chỉ tiêu đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy năm 2020
10/12/2019 Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
09/12/2019 Về việc tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và tăng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2019
06/12/2019 Phê duyệt Chương trình khuyến nông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2024
03/12/2019 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hải Phòng
29/11/2019 Điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng
29/11/2019 ĐIều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng
27/11/2019 Ban hành danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng h àng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố
25/11/2019 Quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/11/2019 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
18/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố
07/11/2019 Ban hành quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/11/2019 Ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2019 Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2019 Mức hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/11/2019 Về việc ủy quyền tổ chức phát hành và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019
01/11/2019 Về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
28/10/2019 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/10/2019 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
04/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 2949/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
30/09/2019 Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/09/2019 Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
20/09/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/09/2019 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2019 Ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hải Phòng
13/09/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/09/2019 Về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/08/2019 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019
23/08/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng
23/08/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hải Phòng
21/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Người đứng đầu, Cấp phó người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3231/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
21/08/2019 Về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chủ đầu tư và các nhiệm vụ có liên quan đối với một số dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
15/08/2019 Về việc ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/08/2019 Về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/08/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
02/08/2019 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố Hải Phòng năm 2019
02/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
30/07/2019 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
26/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
12/07/2019 Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/07/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục công bố linh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/06/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện An Lão
28/06/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện An Dương
27/06/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng
14/06/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện
14/06/2019 Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2018 của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện; Kết quả đánh gía phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban ngành, UBND quận, huyện năm 2018
13/06/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ
10/06/2019 V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/06/2019 Quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/06/2019 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
28/05/2019 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các quận thành phố Hải Phòng năm 2019
13/05/2019 Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/05/2019 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/04/2019 Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
22/04/2019 V/v ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng duy trì hệ thống thông tin cung cấp thông tin dư liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hỉa phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBNDTP
05/04/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng
03/04/2019 giao kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/03/2019 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
27/03/2019 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020
25/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/03/2019 Phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
22/03/2019 V/v ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019
18/03/2019 Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/03/2019 Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
08/03/2019 điều chỉnh giá một số loại đất thuộc bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
05/03/2019 Về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
05/03/2019 Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
01/03/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
01/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tiêu chuẩn các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2030/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
31/01/2019 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
31/01/2019 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính năm 2019 cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố quản lý
23/01/2019 Ban hành Quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/01/2019 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019
18/01/2019 Về việc ban hành định mức dự toán một số công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/01/2019 Ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
18/01/2019 Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, 2025 và năm 2030
18/01/2019 Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
11/01/2019 Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng
10/01/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố
07/01/2019 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/01/2019 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Thành ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”
02/01/2019 Về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Hải Phòng khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023
02/01/2019 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
20/12/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1878/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
20/12/2018 Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/12/2018 Ban hành Quy chế đầu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.
20/12/2018 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hồng Bàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
14/12/2018 V/v công nhận đơn vị đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020
14/12/2018 Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng”
11/12/2018 Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/12/2018 Về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Y tế Hải Phòng năm 2018
23/11/2018 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tại thành phố Hải Phòng
21/11/2018 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/11/2018 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
20/11/2018 Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/10/2018 Ban hành Quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
09/10/2018 Ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước
01/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
28/09/2018 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
24/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/09/2018 Về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật
20/09/2018 Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ
14/09/2018 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện
14/09/2018 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/09/2018 Về việc quy định cơ chế tự chủ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng
10/09/2018 Ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
07/09/2018 Về việc phân bổ kinh phí triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
04/09/2018 Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020
04/09/2018 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/09/2018 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
28/08/2018 Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
20/08/2018 Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018 - 2019
10/08/2018 Ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
10/08/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/08/2018 Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và phương thức làm việc của Hội đồng đánh giá tập II Công trình Lịch sử Hải Phòng
02/08/2018 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
26/07/2018 Về việc công bố Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/07/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Quảng Thanh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
19/07/2018 Về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018-2019
17/07/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Lưu Kiếm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
13/07/2018 Sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
12/07/2018 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
12/07/2018 Bãi bỏ văn phạm quy phạm pháp luật
09/07/2018 Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
27/06/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/06/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/04/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án" Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính,người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/04/2018 ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
05/04/2018 về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của CTy TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
02/04/2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
25/12/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/12/2017 ban hành quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND thành phố thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế hải Phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/12/2017 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm được bãi bỏ
04/10/2017 về ban hành Danh sách mã lĩnh vực hành chính, thủ tục hành chính phục vụ kết nối liên thông thông tin dùng chung, chuyên ngành của thành phố Hải Phòng
25/09/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/06/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hải phòng, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Chính, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/06/2017 sửa đổi,bổ sung một số điều của Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBDNTP
06/06/2017 ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/05/2017 ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo,quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Sở văn hóa và thể thao; Trường phòng, phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
18/05/2017 ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/04/2017 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/03/2017 về ban hành quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/03/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/02/2017 về ban hành quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/02/2017 về ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng Kinh tế, Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND quận, huyện.
16/02/2017 về ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp kiểm lâm bảo vệ thực vệt thú y tren địa bàn thành phố Hải Phòng.
13/02/2017 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng
08/02/2017 về việc phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ
08/02/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về diều kiện tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội các quận huyện ban hành kèm theo Quyết định số 2851/2015/QĐ-UBND ngày 21/2/2015 của UBND thành phố Hải Phòng.
07/02/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã thành phố Hải Phòng giai đọan 2016-2020
06/02/2017 về việc phê duyệt Điều lệ và công nhận chức danh Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Ba Lan thành phố Hải Phòng.
02/02/2017 về việc phê duyệt Điều lệ và công nhận chức danh Chủ tịch Hội khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng.
02/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến đầu tư của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020.
02/02/2017 về việc điều chỉnh Bộ chỉ số cải cáh hành chính của các Sở, ban ngành và UBND các quận huyện.
02/02/2017 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn đấu thầu trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
02/02/2017 về việc kiện toàn ban chỉ đạo Đề án" Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" thành phố Hải Phòng
02/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
02/02/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBNDTP về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng cônmg chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
02/02/2017 về việc sửa đổi một số điều của quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố.
02/02/2017 về việc ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
23/01/2017 về việc kéo dài thời gian hỗ trợ kinh phí đối với người hợp đồng vị trí nấu ăn tại các trường mầm non công lập theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.
20/01/2017 về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2017.
18/01/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
17/01/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
17/01/2017 về việc phê duyệt tổ chức, biên chế lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Hải Phòng năm 2017
16/01/2017 về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí dự án " Quy hoạch phát triển xuấn bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 20205, tầm nhìn đến năm 2030"
16/01/2017 về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một của liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
13/01/2017 về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017.
06/01/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng chống in lậu thành phố Hải Phòng
04/01/2017 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
04/01/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Đồ án quy hoạch chung đô thị Lưu Kiến đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050
04/01/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Đồ án Quy hoạch chung đô thị Quảng Thanh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050
04/01/2017 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Thành ủy, HĐND thành phố về Chủ đề năm 2017" Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh".
04/01/2017 về việc phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2016.
04/01/2017 về việc phê duyệt "Chiến lược thu hút vốn FDI của thành phố Hải Phòng giia đoạn 2016-2020"
03/01/2017 về việc điều chỉnh giá bán nhà ở tại Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND thành phố
30/12/2016 về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng.
28/12/2016 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
28/12/2016 về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
28/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
26/12/2016 về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện tích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố.
26/12/2016 ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài quản lý sử dụng hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ của cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố
22/12/2016 quy định về điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Người đứng dầu, Cấp phó người đứng dầu các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.
21/12/2016 về ban hành quy chế tạo lập quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
20/12/2016 ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2017 và quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017.
20/12/2016 ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.
19/12/2016 ban hành Quy định tiêu chí đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ UBND TP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.
15/12/2016 ban hành Quy định việc gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử qua môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng.
13/12/2016 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Hải Phòng.
13/12/2016 về ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/12/2016 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng
07/12/2016 ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.
05/12/2016 về ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng.
30/11/2016 về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
28/11/2016 về việc Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuốc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.
28/11/2016 về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng
24/11/2016 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng.
22/11/2016 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng.
22/11/2016 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015
22/11/2016 về công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
07/11/2016 về phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050.
07/11/2016 về ban hành kế hoạch hành động quản lý quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025.
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
27/10/2016 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
27/10/2016 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
19/10/2016 Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố
18/10/2016 Phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/10/2016 Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/10/2016 Về việc giải thể: Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư; Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch; Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại
11/10/2016 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT-/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn
04/10/2016 Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Thông báo Kết luận số 38-TB/TU ngày 07/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020
04/10/2016 Về việc phê duyệt Dự án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025”
03/10/2016 Cấp mã định danh cho các cơ quan nhà nước thành phố phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
03/10/2016 Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và Cổ động trực quan thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
19/09/2016 Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi,thành phố Hải Phòng
13/09/2016 V/v ban hành Quy chế Phối hợp giữa các ngành các cấp trong việc lập theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của thành phố Hải Phòng
08/09/2016 V/v ban hành Quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính Trưởng Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/09/2016 V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
08/09/2016 V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
13/08/2016 về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11/08/2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/08/2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
04/08/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
04/08/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt dộng của Ban An toàn giao thông thành phố
18/07/2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/07/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
13/07/2016 về việc công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/02/2016 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2016
17/09/2015 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/06/2015 về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hải Phòng; thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/04/2015 về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN TP Hải Phòng, thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/04/2013 Quyết định số 42/QĐ-CT về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP
25/03/2013 Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1037/QĐ-CT ngày 30/6/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
22/01/2013 Quyết định số 186/QĐ-CT về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường
30/10/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
08/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
21/12/2011 Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14 (nhiệm kỳ 2011-2016)
10/04/2007 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
01/01/1980 Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
01/01/1970 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
21/05/2024 Về việc phân cấp phê duyệt kế hoạch khuyến nông hàng năm
05/04/2024 Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/03/2024 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng
19/02/2024 Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/02/2024 Quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/02/2024 Ban hành quy chế quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà
29/01/2024 Bãi bỏ quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố ban hành quy định cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
22/01/2024 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan, tổ chức tại thành phố Hải Phòng.
29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
29/12/2023 Bãi bỏ Điều 6 của Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/12/2023 Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở công Thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố
26/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thành phố
25/12/2023 Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/12/2023 Ban hành Quy chế phê duyệt, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thành phố
20/12/2023 Ban hành Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng
19/12/2023 Bãi bỏ một số điều, khoản của Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND thành phố về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
15/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố
15/12/2023 Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hải Phòng.
14/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố.
14/12/2023 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hầm cầu, bể phốt, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
04/12/2023 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2023 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
30/11/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
30/11/2023 Ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23/11/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
10/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
24/10/2023 V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về đánh giá và phân loại mức thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đối với người đứng đầu Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND thành phố
19/10/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
19/10/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
18/10/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành
18/10/2023 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố
13/10/2023 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cát Hải
04/10/2023 Ban hành Quy định tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Hải Phòng.
03/10/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố.
16/08/2023 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
11/08/2023 Ban hành danh mục trang thiết bị y tế mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
08/08/2023 Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/08/2023 Ngưng hiệu lực toàn bộ quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
04/08/2023 Ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước Thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
19/07/2023 Ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/07/2023 Bãi bỏ quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/07/2023 Quy định giá bán buôn, bán lẻ nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
14/07/2023 Bãi bỏ quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.
14/07/2023 Bãi bỏ một phần Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND về giá cung cấp dịch vụ trích lục hồ sơ địa chính
14/07/2023 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
11/07/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
21/06/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng
15/06/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng trong các bè nuôi trồng thủy sản trên biển và đất có mặt nước ven biển tại thành phố Hải Phòng
18/05/2023 Bãi bỏ Quyết định số 1816/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ
16/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm- Đào tạo- Xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.
10/04/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
28/03/2023 V/v lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
28/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
24/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
20/05/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
10/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/05/2024 Công bố danh mục thủ tục được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản- In- Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng.
06/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao (Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn hóa nghệ thuật) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
24/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
17/04/2024 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn thành phố
17/04/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/04/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng
05/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
14/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/02/2024 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng kỳ 2019-2023 (đến hết ngày 31/12/2023).
28/02/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/02/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/02/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/02/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/01/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Viên chức và lĩnh vực Chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
10/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
09/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
28/12/2023 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Hải Phòng
27/12/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/12/2023 Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/12/2023 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2023 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/12/2023 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sủa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng
14/12/2023 Ban hành Bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số
07/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
09/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vự nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/11/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/11/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/11/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, đính chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/10/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/10/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
08/09/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư- Lưu trữ
05/09/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/08/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng trực thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
25/08/2023 Công bố danh mục thủ tên thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ.
08/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/07/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
17/06/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
25/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao đông-Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố
11/05/2023 Phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030
10/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/05/2023 sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
25/04/2023 Phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, dự toán kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo quyết định 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/NQQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ,
21/04/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/04/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/04/2023 Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy, các trường thông tin liên quan đến nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
31/03/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của thành phố Hải Phòng.
31/03/2023 Phê duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uy ban nhân dân thành phố ban hành để quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ.
14/03/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này