image banner
Số 02-2023, năm 2023 ngày 28/02/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ
28/02/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng.
27/02/2023 Ban hành giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/02/2023 Ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch của thành phố Hải Phòng
24/02/2023 tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/02/2023 triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/02/2023 phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/02/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của sở lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
20/02/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
16/02/2023 Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/02/2023 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/02/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
09/02/2023 Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/02/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
08/02/2023 Ban hành danh mục nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm 2023 của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
31/01/2023 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình trực thuộc sở y tế thành phố Hải Phòng.
30/01/2023 Ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/01/2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2022
19/01/2023 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2023
13/01/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Thụy
13/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/01/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
12/01/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
09/01/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
04/01/2023 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2023 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị- xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- thực hiện chuyển đổi số"
30/12/2022 ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố
30/12/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của thành phố Hải Phòng
30/12/2022 Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2023
28/12/2022 Về việc ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/12/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
20/12/2022 Về việc tổ chức đón Xuân Quý Mão - 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
16/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
15/12/2022 Ban hành Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/12/2022 Bãi bỏ một phần Quyết định số 306/2017/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
09/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
07/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
06/12/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện An Lão
06/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.
05/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
05/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
02/12/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cát Hải
29/11/2022 Ban hành Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố
28/11/2022 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
24/11/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bệnh viện Phụ sản, trực thuộc Sở y tế Hải Phòng
24/11/2022 Ban hành Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
18/11/2022 Về việc phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/11/2022 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
18/11/2022 Quy định về việc thu hồi đất do bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/11/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2022 Ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/11/2022 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
24/10/2022 Quy định nội dung chi, mức chi của quỹ phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng.
21/10/2022 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mảng xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 2464/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
18/10/2022 Ban hành quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
14/10/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn,tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 và quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.
03/10/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
27/09/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/09/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hải Phòng
22/09/2022 Ban hành Quy định di dời, bố trí chỗ ở tạm thời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/09/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng
09/09/2022 Công bố danh mục và quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực tư pháp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/09/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022
07/09/2022 Quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí và phân công nhiệm vụ phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.
06/09/2022 quy định yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/09/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng
01/09/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng
31/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
31/08/2022 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023
22/08/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên thành phố Hải Phòng
19/08/2022 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/08/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
16/08/2022 ban hành danh mục tài sản, thiết bị Mua Sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/08/2022 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với GDMN, GDPT và GDTX thành phố Hải Phòng
09/08/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng
08/08/2022 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố
08/08/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch, thành phố Hải Phòng
06/08/2022 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
05/08/2022 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/08/2022 phê duyệt cấu hình, thống số kỹ thuật và nước giá dự toán tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/07/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn thành phố
22/07/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền của Sở tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/07/2022 Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/07/2022 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
11/07/2022 V/v phê duyệt giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo và cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng huyện Tiên Lãng
08/07/2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
01/07/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố
23/06/2022 Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
15/06/2022 Ban hành quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/06/2022 nâng cao tính minh bạch và tiết kiệm trong công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố
10/06/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố
10/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố
10/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố
08/06/2022 V/v tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thhi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thành phố Hải Phòng
03/06/2022 quy định giá cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
03/06/2022 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
01/06/2022 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
23/05/2022 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thu tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/05/2022 Về giá bán nước sạch tại Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng sản xuất và cung cấp (giai đoạn 2022-2023)
17/05/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
11/05/2022 Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/05/2022 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
10/05/2022 Ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng dến năm 2030
29/04/2022 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/2/2022 của ban thường vụ Thành ủy về việc di chuyển Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố sang phía Bắc sông Cấm
26/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
20/04/2022 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
14/04/2022 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng
25/03/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường và lĩnh vực đo đạc, bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/03/2022 Về việc bãi bỏ một phần Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
11/03/2022 Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/03/2022 Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/03/2022 Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
28/02/2022 V/v ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
25/02/2022 Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/02/2022 Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; phát triển các tổ chức Hội khuyến học ở các cộng đồng, dân cư, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/02/2022 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng
11/02/2022 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa dổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/01/2022 Đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2045
24/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bệnh viện Trẻ em, trực thuộc Sở y tế
21/01/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/01/2022 Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/01/2022 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/01/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/01/2022 V/v quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khóang sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/01/2022 V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/01/2022 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2022
04/01/2022 V/v ban hành Quy chế hoạt dộng của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng
04/01/2022 Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
21/12/2021 Quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
20/12/2021 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/12/2021 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
30/11/2021 Tổ chức đón Xuân Nhâm dần-2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam
29/11/2021 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021
25/11/2021 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/11/2021 Về việc công nhận sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng năm 2021
23/11/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp thành phố Hải Phòng
23/11/2021 Về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022
18/11/2021 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/11/2021 V/v phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của TTg CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của CP và Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố (Lần 1 Đợt 6)
08/11/2021 Quy định khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/11/2021 Quy định khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2021 Quy định việc báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
29/10/2021 Giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/10/2021 Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/10/2021 Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/10/2021 Ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/10/2021 Ban hành Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/09/2021 Ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hàng chính; Bộ Chỉ số cải cách hành chính đánh giá kết quả cái cách hành chính của các sở, ban ngành và Ủy ban nhan dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/09/2021 Ban hành Quy chế quản lý khu nhà ở sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/09/2021 Quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/09/2021 Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/09/2021 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2021 Về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19
16/09/2021 Ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/09/2021 Điều chuyển, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố
15/09/2021 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19,tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
13/09/2021 Quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/09/2021 Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng
09/09/2021 Công nhận chức vụ Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025
01/09/2021 Quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/08/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/08/2021 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/08/2021 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/08/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2026
09/08/2021 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sánh nhà nước năm 2022
09/08/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/08/2021 Ban hành Nội quy mẫu về chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/08/2021 Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
02/08/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/07/2021 Quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/07/2021 Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2021 Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong tình hình mới
22/07/2021 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
13/07/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
07/07/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động-thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/07/2021 Công nhận phân loại đơn vị hành chính phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
05/07/2021 Công nhận phân loại đơn vị hành chính phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
05/07/2021 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng
18/06/2021 ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng
14/06/2021 ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/06/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố
09/06/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/06/2021 Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
01/06/2021 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
01/06/2021 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
01/06/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết đình công trên địa bàn thành phố
25/05/2021 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/05/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/05/2021 tăng cường chỉ đạo Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại thành phố Hải Phòng
07/05/2021 Ban hành Quy chế phân cáp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng
05/05/2021 V/v công bố Danh mục tủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vựa khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/05/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/05/2021 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, về giá đất trên địa bàn thành phố Hải PHòng
20/04/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2021 Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố
16/04/2021 Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
23/03/2021 Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
17/03/2021 Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/03/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố
03/03/2021 V/v ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/02/2021 Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/02/2021 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/02/2021 Ban hành quy chế phối hợp kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/02/2021 Ban hành Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2021
09/02/2021 V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn thành phố
04/02/2021 Về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/02/2021 V/v tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố
28/01/2021 Quy định về trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/01/2021 Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng
18/01/2021 Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng
06/01/2021 Về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/01/2021 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2021
31/12/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng
31/12/2020 V/v công nhận sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng năm 2020
14/12/2020 Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/12/2020 V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; xuống cấp an toàn, hiệu quả; chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố
01/12/2020 Quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
27/11/2020 Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/11/2020 Rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của Pháp luật về giá và hoạt động thẩm định giá
18/11/2020 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
03/11/2020 Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tai schees, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
27/10/2020 Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
19/10/2020 Ban hành quy định cho phép sử dụng Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
16/10/2020 Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục Hải Phòng
12/10/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động-Thương binh xã hội trên địa bàn thành phố
02/10/2020 Ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
21/09/2020 V/v phê duyệt Đề cương và giá trị dự toán xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
18/09/2020 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của thành phố Hải Phòng
10/09/2020 Thẩm định,phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/09/2020 Về việc thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/09/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/08/2020 Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố
25/08/2020 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
20/08/2020 v/v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX năm 2021 và hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
20/08/2020 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn thành phố
12/08/2020 Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu
07/08/2020 V/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
03/08/2020 V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
28/07/2020 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/07/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/07/2020 Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
08/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng ban hành theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
08/07/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/06/2020 Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025
24/06/2020 Công bố đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu thuộc danh mục báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/06/2020 V/v ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố
17/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố
12/06/2020 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
10/06/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/06/2020 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
25/05/2020 V/v đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện năm 2019
21/05/2020 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
20/05/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/05/2020 Về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/04/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
21/04/2020 Ban hành kế hoạch dạy và học tiếng Nhật bản, tiếng hàn Quốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2030
20/04/2020 Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/04/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2593 /2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
25/03/2020 V/v ban hành Quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng
24/03/2020 Khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại thành phố Hải Phòng
20/03/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng
16/03/2020 Về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố hải Phòng
16/03/2020 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng
13/03/2020 Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
28/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
26/02/2020 Về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Ban Chỉ đạo Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020; Ban Chỉ đạo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 thành Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng Xã hội học tập - Dạy và học ngoại ngữ
20/02/2020 Về rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công
20/02/2020 Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
18/02/2020 Ban hành giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/02/2020 Về việc ban hành Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
10/02/2020 Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
07/02/2020 Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai
06/02/2020 Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
03/02/2020 V/v tăng cường các biện pháp công tác phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona gây ra
24/01/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
17/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
15/01/2020 Ban hành định mức về giống, phân bón đối với cây chanh leo, thanh long, ổi trồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/01/2020 Ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2020
13/01/2020 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2020
10/01/2020 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
06/01/2020 Về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, bảo đảm năm 2020 kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát triển và tăng trưởng cao hơn năm 2019
06/01/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/01/2020 Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
02/01/2020 Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
31/12/2019 Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025
30/12/2019 Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2020
30/12/2019 Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
27/12/2019 Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2023
26/12/2019 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
26/12/2019 Quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/12/2019 phân bổ chi tiết dự toán ghi thu, ghi chi tiền đất năm 2019 cho các cấp, các ngành, các đơn vị
18/12/2019 Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/12/2019 Về việc ban hành Quy định xét, tặng danh hiệu "Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu" thành phố Hải Phòng
13/12/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/12/2019 Về việc giao chỉ tiêu đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy năm 2020
10/12/2019 Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
09/12/2019 Về việc tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và tăng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2019
06/12/2019 Phê duyệt Chương trình khuyến nông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2024
03/12/2019 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hải Phòng
29/11/2019 Điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng
29/11/2019 ĐIều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng
27/11/2019 Ban hành danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng h àng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố
25/11/2019 Quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/11/2019 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố
21/11/2019 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
18/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố
18/11/2019 Về việc tổ chức đón Xuân Canh Tý - 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
07/11/2019 Ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/11/2019 Ban hành quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2019 Mức hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2019 Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/11/2019 Về việc ủy quyền tổ chức phát hành và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019
01/11/2019 Về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
28/10/2019 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/10/2019 Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố
07/10/2019 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
04/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 2949/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
30/09/2019 Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/09/2019 Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
20/09/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/09/2019 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2019 Ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hải Phòng
13/09/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/09/2019 Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
11/09/2019 Về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/08/2019 Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục Hải Phòng
26/08/2019 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019
23/08/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng
23/08/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hải Phòng
21/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Người đứng đầu, Cấp phó người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3231/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
21/08/2019 Về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chủ đầu tư và các nhiệm vụ có liên quan đối với một số dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
15/08/2019 Về việc ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/08/2019 Về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/08/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/08/2019 Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết
07/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
02/08/2019 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố Hải Phòng năm 2019
02/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
30/07/2019 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
26/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
12/07/2019 Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/07/2019 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
08/07/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục công bố linh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/07/2019 Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cát trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/06/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện An Lão
28/06/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện An Dương
27/06/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng
14/06/2019 Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2018 của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện; Kết quả đánh gía phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban ngành, UBND quận, huyện năm 2018
14/06/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện
13/06/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ
10/06/2019 V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/06/2019 Việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
06/06/2019 Quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/06/2019 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
28/05/2019 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các quận thành phố Hải Phòng năm 2019
20/05/2019 Về việc đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè và mỹ quan đô thị
15/05/2019 Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố
13/05/2019 Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/05/2019 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/04/2019 Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
22/04/2019 V/v ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng duy trì hệ thống thông tin cung cấp thông tin dư liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hỉa phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBNDTP
05/04/2019 Về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân thành phố Hải Phòng
05/04/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng
03/04/2019 giao kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
01/04/2019 công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/03/2019 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
27/03/2019 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020
25/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/03/2019 Phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
22/03/2019 V/v ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019
18/03/2019 Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
18/03/2019 Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/03/2019 điều chỉnh giá một số loại đất thuộc bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
05/03/2019 Về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
05/03/2019 Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
04/03/2019 Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/03/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
01/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tiêu chuẩn các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2030/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
21/02/2019 Triển khai các đồng bộ giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn thành phố HP
31/01/2019 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
31/01/2019 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính năm 2019 cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố quản lý
25/01/2019 Về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/01/2019 Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/01/2019 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
23/01/2019 Ban hành Quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/01/2019 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019
18/01/2019 Về việc ban hành định mức dự toán một số công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/01/2019 Ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
18/01/2019 Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, 2025 và năm 2030
18/01/2019 Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
11/01/2019 Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng
10/01/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố
07/01/2019 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/01/2019 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Thành ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”
05/01/2019 Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2019 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”
04/01/2019 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2019
02/01/2019 Về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Hải Phòng khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023
02/01/2019 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/12/2018 Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
27/12/2018 Về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
20/12/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1878/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
20/12/2018 Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/12/2018 Ban hành Quy chế đầu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.
20/12/2018 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hồng Bàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
14/12/2018 V/v công nhận đơn vị đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020
14/12/2018 Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng”
11/12/2018 Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/12/2018 Về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Y tế Hải Phòng năm 2018
23/11/2018 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tại thành phố Hải Phòng
21/11/2018 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/11/2018 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
20/11/2018 Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/11/2018 Về việc tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Kỷ Hợi – 2019
25/10/2018 Ban hành Quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
24/10/2018 Về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
24/10/2018 Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng khi chuyển sang mục đích khác
09/10/2018 Ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước
01/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
28/09/2018 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
24/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/09/2018 Về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật
20/09/2018 Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ
14/09/2018 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện
14/09/2018 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/09/2018 Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/09/2018 Về việc quy định cơ chế tự chủ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng
10/09/2018 Ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
07/09/2018 Về việc phân bổ kinh phí triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
04/09/2018 Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục Hải Phòng
04/09/2018 Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020
04/09/2018 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/09/2018 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
28/08/2018 Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
20/08/2018 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/2/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/08/2018 Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018 - 2019
10/08/2018 Ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
10/08/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/08/2018 Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và phương thức làm việc của Hội đồng đánh giá tập II Công trình Lịch sử Hải Phòng
06/08/2018 Về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
02/08/2018 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
26/07/2018 Về việc công bố Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/07/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Quảng Thanh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
19/07/2018 Về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018-2019
17/07/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Lưu Kiếm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
13/07/2018 Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố
13/07/2018 Sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
12/07/2018 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
12/07/2018 Bãi bỏ văn phạm quy phạm pháp luật
09/07/2018 Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
09/07/2018 Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Vườn Quốc gia Cát Bà
27/06/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/06/2018 Về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
21/06/2018 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
15/06/2018 về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/06/2018 về cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố Hải Phòng
11/06/2018 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/06/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/06/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/06/2018 về ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/06/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
08/06/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan đơn vị thuộc trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố
07/06/2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
06/06/2018 về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/05/2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
28/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/05/2018 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018
16/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/05/2018 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả bền vững Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 thành phố Hải Phòng
07/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/04/2018 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan lưu trữ lịch sử
16/04/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/04/2018 về giá dịch vụ mai táng, cải táng, sử dụng bể mộ trí tại Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải
10/04/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án" Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính,người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/04/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án" Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính,người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/04/2018 ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
06/04/2018 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
06/04/2018 tiếp tục tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp
05/04/2018 về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của CTy TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
02/04/2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/03/2018 về kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTG ngày 14/10/2015 của TTg về chế độ chính sách đói với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp,chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
26/03/2018 về chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu đối với các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên và hoạt động mua sắm thường xuyên xử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
13/02/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/02/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
23/01/2018 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
09/01/2018 ban hành quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/01/2018 về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/01/2018 ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng
02/01/2018 Về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/12/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/12/2017 ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố Hải Phòng.
29/12/2017 quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/12/2017 ban hành quy định về xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/12/2017 về chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/12/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/12/2017 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018
22/12/2017 ban hành giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phó Hải Phòng.
21/12/2017 ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đáu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
20/12/2017 ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/12/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh thành phố năm 2018
19/12/2017 ban hành quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/12/2017 ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ công đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/12/2017 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã thuộc thành phố Hải Phòng.
18/12/2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND thành phố thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế hải Phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/12/2017 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm được bãi bỏ
13/12/2017 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố hải Phòng
11/12/2017 Phát động phong trào thi đua đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thu đua án quốc(11/6/1948-11/6/2018)
08/12/2017 Công bố bổ sung, sửa đổi,thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải
06/12/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của TTg về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng
05/12/2017 Về việc ban hành quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/12/2017 Về việc ban hành quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm( 2015-2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
30/11/2017 Tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 2716/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBNDTP Hải Phòng
20/11/2017 Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại
20/11/2017 Ban hành quy định việc cho thuê mặt nước biển,giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/11/2017 V/v ban hành Quy chế quản lý cảng cá bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/11/2017 ban hành danh mục tài sản, thiết bị mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/11/2017 ban hành quy định về điều kiện,tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng cấp phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, phó Trưởng phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
03/11/2017 ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/11/2017 ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/11/2017 ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/11/2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố
31/10/2017 về quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với các trường công lập(giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng)
30/10/2017 về ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của TTg CP về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
27/10/2017 về thực hiện nghiêm quy định về tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc các chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài nghỉ việc để đi khám chữa bệnh
27/10/2017 về tăng cường các biện pháp chỉ đạo diệt chuột và phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018
20/10/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ
20/10/2017 ban hành quy định lập dự toán, quyết toán nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/10/2017 phê duyệt Dự án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Bảo đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
18/10/2017 phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2025
16/10/2017 về ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
13/10/2017 về ban hành quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông và quản lý giao thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
10/10/2017 về ban hành giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực thuộc CTy CP Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng quản lý và đầu tư (giai đoạn 2017-2019)
04/10/2017 về ban hành Danh sách mã lĩnh vực hành chính, thủ tục hành chính phục vụ kết nối liên thông thông tin dùng chung, chuyên ngành của thành phố Hải Phòng
03/10/2017 về phê duyệt Đề cương Đề án nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
28/09/2017 về tăng cường các biện pháp quản lý,bảo vệ,phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn thành phố
25/09/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/09/2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong me, tử vong sơ sinh
08/09/2017 về ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
31/08/2017 về tổ chức diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ Sở Y tế, Sở thông tin và truyền thông năm 2017
29/08/2017 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018
25/08/2017 về ban hành quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/08/2017 về ban hành danh mục loại dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/2/2016 của CP trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/08/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố
23/08/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường
23/08/2017 về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố
21/08/2017 về ban hành quy chế hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự thành phố Hải Phòng
15/08/2017 về bổ sung Khoản 4 điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải phòng ban hành kèm theo Quyết định số 291/2016/QĐ-UBND ngày 29/2/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
15/08/2017 về giá tối đa với dịch vụ sử dụng phà Bính
08/08/2017 ban hành Quy chế hoạt động ban chỉ đạo thành phố về khu vực phòng thủ
07/08/2017 tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố
04/08/2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp
01/08/2017 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
24/07/2017 kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Cát Bà thành phố Hải Phòng
20/07/2017 ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu" Doanh nghiệp tiêu biểu" và Doanh nhân tiêu biểu thành phố Hải Phòng
18/07/2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích
18/07/2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí vệc làm tại UBND huyện Bạch Long Vỹ
17/07/2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, thuc tục hành chính bị thay thế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/07/2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
17/07/2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại êề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Nội vụ
14/07/2017 về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/07/2017 về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông thôn và Phát triển nông thôn.
07/07/2017 về phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
07/07/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải
06/07/2017 về tăng cường các biện pháp chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2017
05/07/2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng, nhà nhiều tầng, siêu th,ị Trung tâm thương mại
05/07/2017 về tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp
03/07/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Y tế
03/07/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ
03/07/2017 về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành dộng số 15-CTr/TU ngày 28/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố với nội dung " Xây dựng, phát triển, quản lý đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh hiện đại"
03/07/2017 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.
29/06/2017 về ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" , " tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chương trình hành động số 18-TTr/TU ngày 29/12/2016 của Thành ủy
29/06/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Xây dựng
29/06/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và đầu tư
27/06/2017 về ban hành Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
26/06/2017 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ khu vực phía Nam cầu Hoàng Văn Thụ trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 quận Ngô Quyền đến năm 2025 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025
26/06/2017 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban ngành UBND các quận huyện
26/06/2017 về bổ sung Điều 4 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND thành phố
26/06/2017 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
22/06/2017 về ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi thành phố
22/06/2017 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTG ngày 25/1/2017 của TTg phê duyệt đề án" Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy- học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
20/06/2017 ban hành Quy định mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/06/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hải phòng, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Chính, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/06/2017 điều chỉnh bảng giá các loại các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
14/06/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra,kiểm tra đối với doanh nghiệp
14/06/2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/06/2017 sửa đổi,bổ sung một số điều của Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBDNTP
08/06/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí làm việc tại đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Giáo dục và đào tạo
08/06/2017 về phân bổ số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước của thành phố Hải Phòng năm 2017( lần 2)
08/06/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Công thương
08/06/2017 về công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/06/2017 về thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
07/06/2017 về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố
06/06/2017 ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/06/2017 về tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách thành phố năm 2017
05/06/2017 về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2017
31/05/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hải Phòng
29/05/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
29/05/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Văn phòng UBND thành phố
26/05/2017 ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo,quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Sở văn hóa và thể thao; Trường phòng, phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
25/05/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc của Sở Lao động Thương binh và xã hội
22/05/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông
18/05/2017 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuỷên sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 thành phố Hải Phòng
18/05/2017 ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/05/2017 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố
17/05/2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Văn hóa và Thể thao
17/05/2017 thành lập Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2015-2020
16/05/2017 về ban hành phương án bảo vệ cống Cái Tắt
12/05/2017 về việc phân bổ biên chế công chức hành chính số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2017( lần 1)
12/05/2017 về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/05/2017 về việc phê duyệt kế hoạch chuyển dổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quóc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở ban ngành UBND các quận huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở ngành thành phố Hải Phòng
09/05/2017 về việc ban hành quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với ủy ban nhân dân câp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Hải Phòng
08/05/2017 ban hành quy chế phân cấp , quản lý vốn đầu tư công đối với các quận huyện thuộc thành phố Hải Phòng
05/05/2017 về việc quy định tiêu chí ưu tiên trong xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/05/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng
28/04/2017 về việc phê duyệt trình dộ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Tài chính
28/04/2017 về việc phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông
28/04/2017 về việc phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Du lịch
25/04/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát thất thu nước sạch thành phố Hải Phòng
24/04/2017 về việc ban hành chương trình hành động của UBND TP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
21/04/2017 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/04/2017 về việc thành lập ban chỉ đạo kì thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 thành phố Hải Phòng
21/04/2017 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Rà soát điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
15/04/2017 về việc tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
11/04/2017 về sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các dơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố
11/04/2017 về việc Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật
11/04/2017 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/04/2017 về Quy định về đơn giá vận chuyển bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vỹ
07/04/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố số 15-Ctr/TU ngày 28/9/2016 về thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố với nội dung" Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông quan trọng như cảng biển, đường giao thông hạ tầng đô thị"
04/04/2017 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
31/03/2017 ban hành chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
30/03/2017 về bãi bỏ Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
27/03/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp sử dụng khai thác Sân vận động Lạch Tray trong việc góp vốn vào CTy CP Thể thao Hải Phòng
23/03/2017 ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước khi chưa được xây dựng cải tạo lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/03/2017 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
22/03/2017 về việc phê duyệt danh mục quyết định do UBND thành phố ban hành quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính Phủ
22/03/2017 ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thành phố về kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2017-2020
21/03/2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2016
20/03/2017 về phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
20/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1464/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/03/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/03/2017 ban hành kế hoạch năm cao điểm hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
15/03/2017 về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
13/03/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Thanh tra Chính phủ
13/03/2017 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm2017
07/03/2017 về phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Minh Đức đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
06/03/2017 về ban hành quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/03/2017 về bãi bỏ Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
03/03/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/03/2017 về ban hành Điều lệ các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ VIII năm 2017
03/03/2017 về phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí dự án" Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025"
02/03/2017 về phê duyệt kế hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020
02/03/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
01/03/2017 về trợ cấp một lần đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
01/03/2017 về trợ cấp cho thân nhân Chủ nhiệm Hợp tác xã đã từ trần theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
01/03/2017 về công bố thời gian hưởng bảo hiểm xã hội đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
23/02/2017 về công nhận chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2016-2021
21/02/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giảm biên chế tại các Cơ quan địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/02/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giảm biên chế tại các Cơ quan địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/02/2017 về ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng Kinh tế, Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND quận, huyện.
16/02/2017 về ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/02/2017 về ban hành quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/02/2017 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
15/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp kiểm lâm bảo vệ thực vệt thú y tren địa bàn thành phố Hải Phòng.
13/02/2017 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng
09/02/2017 phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức và công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2014
09/02/2017 phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức và công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2014
08/02/2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Tư pháp
08/02/2017 về việc phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ
08/02/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về diều kiện tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội các quận huyện ban hành kèm theo Quyết định số 2851/2015/QĐ-UBND ngày 21/2/2015 của UBND thành phố Hải Phòng.
07/02/2017 về việc thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2017
07/02/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã thành phố Hải Phòng giai đọan 2016-2020
06/02/2017 về việc phê duyệt Điều lệ và công nhận chức danh Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Ba Lan thành phố Hải Phòng.
03/02/2017 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
02/02/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBNDTP về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng cônmg chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
02/02/2017 về việc sửa đổi một số điều của quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố.
02/02/2017 về việc ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
02/02/2017 về việc phê duyệt Điều lệ và công nhận chức danh Chủ tịch Hội khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng.
02/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến đầu tư của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020.
02/02/2017 về việc điều chỉnh Bộ chỉ số cải cáh hành chính của các Sở, ban ngành và UBND các quận huyện.
02/02/2017 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn đấu thầu trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
02/02/2017 về việc kiện toàn ban chỉ đạo Đề án" Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" thành phố Hải Phòng
02/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
23/01/2017 về việc kéo dài thời gian hỗ trợ kinh phí đối với người hợp đồng vị trí nấu ăn tại các trường mầm non công lập theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.
20/01/2017 về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2017.
18/01/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
17/01/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
17/01/2017 về việc phê duyệt tổ chức, biên chế lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Hải Phòng năm 2017
17/01/2017 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác khen thưởng năm 2017
16/01/2017 về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê diều và quản lý khai thá vận chuyển bến bãi tập kết kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển trên địa bàn thành phố.
16/01/2017 về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một của liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
16/01/2017 về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí dự án " Quy hoạch phát triển xuấn bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 20205, tầm nhìn đến năm 2030"
13/01/2017 về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017.
10/01/2017 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017
06/01/2017 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
06/01/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng chống in lậu thành phố Hải Phòng
04/01/2017 về việc phê duyệt "Chiến lược thu hút vốn FDI của thành phố Hải Phòng giia đoạn 2016-2020"
04/01/2017 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
04/01/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Đồ án quy hoạch chung đô thị Lưu Kiến đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050
04/01/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Đồ án Quy hoạch chung đô thị Quảng Thanh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050
04/01/2017 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Thành ủy, HĐND thành phố về Chủ đề năm 2017" Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh".
04/01/2017 về việc phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2016.
03/01/2017 về việc điều chỉnh giá bán nhà ở tại Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND thành phố
30/12/2016 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
30/12/2016 về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng.
28/12/2016 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
28/12/2016 về việc thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và thành lập hồ sơ trên môi trường mạng.
28/12/2016 về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
28/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
26/12/2016 ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài quản lý sử dụng hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ của cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố
26/12/2016 về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện tích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố.
22/12/2016 quy định về điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Người đứng dầu, Cấp phó người đứng dầu các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.
21/12/2016 về ban hành quy chế tạo lập quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
20/12/2016 ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2017 và quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017.
20/12/2016 ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.
19/12/2016 ban hành Quy định tiêu chí đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ UBND TP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.
15/12/2016 ban hành Quy định việc gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử qua môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng.
13/12/2016 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Hải Phòng.
13/12/2016 về ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/12/2016 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng
07/12/2016 ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.
05/12/2016 về ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng.
30/11/2016 về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
28/11/2016 về việc Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuốc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.
28/11/2016 về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng
24/11/2016 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng.
22/11/2016 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng.
22/11/2016 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015
22/11/2016 về công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
14/11/2016 về tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
14/11/2016 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng
09/11/2016 về tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Đinh Dậu- 2017.
09/11/2016 về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
09/11/2016 về ngăn chặn đẩy lùi tình trạng in phát hành mua bán hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/11/2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/11/2016 về phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050.
07/11/2016 về ban hành kế hoạch hành động quản lý quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025.
01/11/2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ công tơ tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.
01/11/2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ công tơ tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.
31/10/2016 Về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
27/10/2016 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
27/10/2016 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
27/10/2016 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
19/10/2016 Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố
19/10/2016 Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2016
18/10/2016 Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
18/10/2016 Phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/10/2016 Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/10/2016 Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VIII năm 2017 và hưởng ứng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
12/10/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/10/2016 Về việc giải thể: Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư; Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch; Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại
11/10/2016 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT-/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn
10/10/2016 Về việc tăng cường quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/10/2016 Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/10/2016 Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Thông báo Kết luận số 38-TB/TU ngày 07/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020
04/10/2016 Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Thông báo Kết luận số 38-TB/TU ngày 07/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020
04/10/2016 Về việc phê duyệt Dự án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025”
04/10/2016 Về việc phê duyệt Dự án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025”
03/10/2016 V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng
03/10/2016 V/v ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt dộng của các của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước của UBND thành phố Hải Phòng
03/10/2016 Giá Báo Hải Phòng hàng ngày và phương án ngân sách trợ giá xuất bản Bảo Hải Phòng hàng ngày
03/10/2016 Cấp mã định danh cho các cơ quan nhà nước thành phố phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
03/10/2016 Cấp mã định danh cho các cơ quan nhà nước thành phố phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
03/10/2016 Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và Cổ động trực quan thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
26/09/2016 tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự ghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/09/2016 V/v phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2016 thuộc Cương trình khoa họa và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020
20/09/2016 Ban hành Quy chế làm việc của UBND TP Hải Phòng khóa XV( nhiệm kỳ 2016-2021
19/09/2016 Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi,thành phố Hải Phòng
16/09/2016 V/v Ban hành Kế hoạch hàng động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của CP ban hành Chương trình hành động của CP thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020
16/09/2016 V/v ban hành Quy chế hoạt dộng của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng
16/09/2016 V/v tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa mùa năm 2016
13/09/2016 V/v ban hành Quy chế Phối hợp giữa các ngành các cấp trong việc lập theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của thành phố Hải Phòng
12/09/2016 Phê duyệt Chương trình an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
12/09/2016 V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tranh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/09/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
09/09/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
08/09/2016 V/v ban hành Quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính Trưởng Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/09/2016 V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
08/09/2016 V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
08/09/2016 V/v quy định mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/08/2016 về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
15/08/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng
15/08/2016 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/08/2016 về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11/08/2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/08/2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
04/08/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
04/08/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt dộng của Ban An toàn giao thông thành phố
04/08/2016 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra thành phố Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện, sở ngành thuộc thành phố Hải Phòng
02/08/2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
18/07/2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/07/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
13/07/2016 về việc công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/07/2016 về việc ban hành quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
12/07/2016 về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của HĐND thành phố
11/07/2016 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2016
11/07/2016 về việc Công nhận ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố
08/07/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
08/07/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 12/01/2016 của ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế
01/04/2016 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
18/03/2016 Về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
18/03/2016 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/03/2016 về việc Ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn Hải Phòng
08/03/2016 Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
07/03/2016 Về việc ban hành Quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/03/2016 Về việc quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/03/2016 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2016 - 2020
07/03/2016 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2016 - 2020
29/02/2016 Về việc công nhận 03 tuyến du lịch và 08 điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/02/2016 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2016
29/02/2016 về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/02/2016 Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
17/02/2016 Về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016
28/01/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/01/2016 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/01/2016 Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
15/01/2016 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2016
15/01/2016 Về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/01/2016 Về việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016
14/01/2016 Về việc ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn Hải Phòng
12/01/2016 Ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/01/2016 Về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng cơ quan trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/12/2015 về việc Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phó trưởng phòng chuyên môn, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
30/12/2015 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
30/12/2015 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
30/12/2015 về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
28/12/2015 Về việc công nhận 02 tuyến du lịch và 06 điểm du lịch trên địa thành phố Hải Phòng
21/12/2015 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quản lý, điều hành hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/12/2015 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quản lý, điều hành hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/12/2015 Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
14/12/2015 Về việc tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Thân - 2016
14/12/2015 Về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng
14/12/2015 Về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng
14/12/2015 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2015 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2015 Về việc quy định chi tiết chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 – 2020
04/12/2015 Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
04/12/2015 Ban hành Quy định về quản lý công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2015 Về việc ban hành Quy định về tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2015 Về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất cây vụ Đông năm 2015; triển khai Kế hoạch sản xuất lúa và rau màu vụ Xuân năm 2016
01/12/2015 Ban hành Tập đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản, chi phí đầu tư vào đất nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/11/2015 Về việc Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nn của thành phố Hải Phòng
02/11/2015 Về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
02/11/2015 Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
02/11/2015 Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/11/2015 Về việc việc bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
29/10/2015 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị
29/10/2015 Về việc cho phép sử dụng tên địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với tên địa danh vùng sản xuất sản phẩm đặc sản, làng nghề để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể
29/10/2015 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
23/10/2015 Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước thành phố Hải Phòng
20/10/2015 về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử,công trình văn hóa trên địa bàn huyện Cát Hải
14/10/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/10/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/09/2015 Về việc bãi bỏ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nang cấp Trung tâm truyền tinh nhân tạo gia súc Cầu Nguyệt và Quyết định 1635/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nâng cấp cải tạo Trung tâm truyền tinh nhân tạo gia súc Cầu Nguyệt.
27/09/2015 về việc ban hành tiêu chí Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn phòng cháy chựa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/09/2015 Về việc quy định mức độ đạt một số nội dung tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới áp dụng cho các xã trên địa bàn huyện Cát Hải.
17/09/2015 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/09/2015 Phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Nhật trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020
08/09/2015 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
07/09/2015 Ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ
31/08/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi
28/08/2015 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/08/2015 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bão bỏ thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/08/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
06/08/2015 Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
30/07/2015 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
27/07/2015 Về việc đóng kinh phí công đoàn
21/07/2015 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/07/2015 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền
17/07/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Tâm thần
07/07/2015 Về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/07/2015 Quyết định số 1466/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2614/2014/QĐ-UBNDngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2020
06/07/2015 Về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020
02/07/2015 Về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố
25/06/2015 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
22/06/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hải Phòng thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/06/2015 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
17/06/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
16/06/2015 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
12/06/2015 về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
10/06/2015 về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/06/2015 về việc tăng cường công tác phòng ngừa và giải quyết các vụ đình công tại các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/06/2015 về việc tăng cường thực hiện, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
03/06/2015 về việc tập trung chỉ đạo chăm sóc,thu hoạch lúa Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2015
01/06/2015 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Lê Chân
29/05/2015 Quyết định số 1164/ QĐ - CT về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/05/2015 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/05/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
22/05/2015 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
21/05/2015 về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/05/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
20/05/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/05/2015 về việc Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư cho Ban QL công trình xây dựng phát triển đô thị trong việc quản lý dự án và quản lý, sử dụng vốn đối với 03 dự án được chuyển đổi chủ đầu tư từ Sở Xây dựng sang UBNDTP làm chủ đầu tư
11/05/2015 về việc công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hải Phòng năm 2014
24/04/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/04/2015 về việc cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hệ nhãn hiệu chứng nhận
21/04/2015 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 08/12/2014 của CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lich Việt Nam trong thời kỳ mới
21/04/2015 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng
20/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hải Phòng; thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/04/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo thành phố Hải Phòng
14/04/2015 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp Giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Hải Phòng
09/04/2015 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
09/04/2015 về việc Ban hành Quy định hỗ trợ xi măng chậm trả làm đường giao thông nội đồng và thôn, xóm cho các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015
08/04/2015 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và nhóm công tác liên ngành thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em thành phố giai đoạn 2013-2020
03/04/2015 về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN TP Hải Phòng, thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/04/2015 về việc ban hành quy định về công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2015 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2015 Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2015 Về việc ban hành Quy định chi tiết thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/02/2015 Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/02/2015 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015
26/02/2015 Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/02/2015 Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/02/2015 Về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/02/2015 về việc điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô của CTy TNHH MTV Bến xe Hải Phòng
30/10/2014 Về việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015
30/09/2014 Về việc bãi bỏ Quyết định số 2395/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về ghi nợ và xóa ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố
29/09/2014 Ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp VSIP thuộc Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.
26/09/2014 Về việc ban hành giá tối thiểu đối với nhà, tài sản khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/09/2014 Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đề án “Phát triển Thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030”.
24/09/2014 Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/09/2014 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
18/09/2014 Về việc bãi bỏ Quyết định số 1414/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định xác định giá đất tái định cư để thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố
17/09/2014 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Nghĩa trang thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
17/09/2014 Về việc ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút đầu tư và Tiêu chí lựa lựa chọn các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng
10/09/2014 Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/09/2014 Về việc Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
04/09/2014 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/09/2014 Ban hành Quy định về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2014-2020
29/08/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/08/2014 Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
26/08/2014 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
25/08/2014 Về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
19/08/2014 Về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
15/08/2014 Về việc quy định đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/08/2014 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014
15/08/2014 Về việc điều chỉnh thu phí tham quan Vườn Quốc gia Cát Bà
15/08/2014 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
15/08/2014 Về mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, thanh tra các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/08/2014 Về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015
12/08/2014 Về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia
12/08/2014 Về việc ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp
04/08/2014 Về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hải Phòng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng
01/08/2014 Ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố
22/07/2014 Về việc giá tóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014
17/07/2014 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020
07/07/2014 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
04/07/2014 Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
03/07/2014 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
25/06/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 258/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)
24/06/2014 Về việc tăng cường thực hiện công tác cai nghiện ma túy, điều trị Methadone và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố
19/06/2014 Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014- 2017
19/06/2014 Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng (giai đoạn 2014-2016)
15/06/2014 Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND thành phố
10/06/2014 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Thủy Nguyên
06/06/2014 Về việc tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch lúa Xuân; Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2014
29/05/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020
28/05/2014 Về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ xác lập nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các đặc sản, làng nghề của Hải Phòng năm 2014
23/05/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng
22/05/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
20/05/2014 Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/05/2014 Về việc mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng
15/05/2014 Về việc công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hải Phòng năm 2013
08/05/2014 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020;kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015của huyện Vĩnh Bảo
28/04/2014 Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
26/04/2014 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
22/04/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính,mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
22/04/2014 Về việc giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
22/04/2014 Phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng năm 2014
12/04/2014 Về việc Ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
27/03/2014 Quyết định số 698/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/03/2014 Quyết định số 699/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành
27/03/2014 Quyết định số 700/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/03/2014 Quyết định số 690/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
24/03/2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để kéo giảm tai nạn, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
24/03/2014 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
18/03/2014 Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng
17/03/2014 Về việc ban hành Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện giai đoạn 2013 - 2020”; Bộ Chỉ số cải cách hành chính đối với Sở, ban, ngành và Bộ chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện
17/03/2014 Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dự trữ, quản lý, sử dụng và hỗ trợ lãi suất vay để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt bão.
17/03/2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường quản lý và điều hành thu, chi ngân sách năm 2014
17/03/2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
14/03/2014 Quyết định số 596/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/03/2014 Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục
07/03/2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2014 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2014
26/02/2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố
20/02/2014 Quyết định số 438/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/02/2014 Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng thanh trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng
20/02/2014 Quyết định số 443/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung học phô thông Nguyễn Hữu Cầu thành trường Trung học phổ thông Lương Khánh Thiện
12/02/2014 Về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/02/2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2014
10/02/2014 Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Lao động và phục hồi sức khỏe trực thuộc Sở Lao động- thương binh và xã hội
25/01/2014 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2014 “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”
25/01/2014 Quyết định số 355/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
21/01/2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/01/2014 Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
09/01/2014 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc duyệt giá dịch vụ xe ra vào bến xe khách Đồ Sơn
08/01/2014 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025
07/01/2014 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông trần Tất Văn từ loại hình trường dân lập sang trường tư thục
06/01/2014 Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/01/2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và chủ đề năm 2014 của thành phố" Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng", hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014)
03/01/2014 Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình năm 2014
02/01/2014 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí năm học 2013-2014 đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục đại trà thành phố Hải Phòng
30/12/2013 Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức thành phố Hải Phòng
30/12/2013 Quyết định số 2596/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014
30/12/2013 Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
30/12/2013 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
30/12/2013 Chỉ thị số 26/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thự hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014
26/12/2013 Quyết định số 2563/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/12/2013 Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức giá dịch vụ điều trị nghiên các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị Methadone công lập thuộc thành phố Hải Phòng
26/12/2013 Quyết định số 2563/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/12/2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Giáp Ngọ 2014
23/12/2013 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
06/12/2013 Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
03/12/2013 Quyết định số 2360/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/11/2013 Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng
29/11/2013 Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng
26/11/2013 Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng lề đường, bến bão, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố
14/11/2013 Quyết định số 2273/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức triển khai cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020
13/11/2013 Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bái, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố
13/11/2013 Quyết định số 2262/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng nhệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố
12/11/2013 Về việc chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2014
04/11/2013 Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2013 Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng
31/10/2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Hải Phòng
30/10/2013 Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Thẩm định các đề án quy hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/10/2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn thành phố Hải Phòng
17/10/2013 Về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn
15/10/2013 Về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Lĩnh vực: Quản lý và phát triển đô thị, giao thông
02/10/2013 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2013
02/10/2013 Về việc quản lý công tác dò tìm, xử lý bom mìn,vật nổ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/10/2013 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng
02/10/2013 Về việc ban hành quy định mức giá một số dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật, kỹ thuật y tế tại các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng
19/09/2013 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND thành phố sang sở Tư pháp
15/09/2013 Quyết định số 1686/2013/QĐ-UBND về việc Quy định về lập, giao kế hoạch và quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hải Phòng
12/09/2013 Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hành động của UBND TP thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020
11/09/2013 Quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng thuộc Sở lao động Thương binh xã hội
11/09/2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
10/09/2013 Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc sửa đổi quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo QĐ số 44/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND TP
21/08/2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường quản lý đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn thành phố
21/08/2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố 06 tháng cuối năm 2013
19/08/2013 Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng
18/08/2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức
16/08/2013 Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/08/2013 Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hải Phòng
23/07/2013 Quyết định số 1414/2013/QĐ–UBND về việc Quy định về xác định giá đất
18/07/2013 Quyết định số 1377/2013/QĐ-UBND về việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử thành phố
17/07/2013 Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
12/07/2013 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
12/07/2013 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
24/06/2013 về việc Giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013
10/06/2013 về việc ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/06/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở Hải Phòng năm 2013
03/06/2013 về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố
23/05/2013 Về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/05/2013 về việc điều chỉnh Bảng giá đất năm 2013 của huyện Thủy Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố
17/05/2013 về việc Sửa đổi một số điểm của Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBD TP về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2013-2020
15/05/2013 Chỉ thị số 12/CT - UBND về thực hiện quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
08/05/2013 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/05/2013 về thực triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn thàn phố Hải Phòng
10/04/2013 Quyết định số 42/QĐ-CT về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP
10/04/2013 Quyết định số 42/QĐ-CT về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP
29/03/2013 Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
27/03/2013 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013
25/03/2013 Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1037/QĐ-CT ngày 30/6/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
25/03/2013 Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1037/QĐ-CT ngày 30/6/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
13/03/2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/03/2013 Về việc sửa đổi Điều 1, Quyết định số 1385/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về chức danh và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2013 Ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020
21/02/2013 về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
17/02/2013 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
07/02/2013 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
31/01/2013 Quyết định số 247/2013/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quản lý và bảo vệ công trình cấp nước tại Hải Phòng
31/01/2013 Quyết định số 272/2013/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố
30/01/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2013
28/01/2013 Quyết định số 230/2013/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/01/2013 Quyết định số 222/QĐ-UBNĐ về việc ban hành quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/01/2013 Quyết định số 176/QĐ-UBNĐ về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Thông tin và truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
22/01/2013 Quyết định số 186/QĐ-CT về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường
22/01/2013 Quyết định số 186/QĐ-CT về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường
21/01/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2013
17/01/2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường quản lý và điều hành thu chi ngân sách năm 2013
17/01/2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng tời kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua án quốc, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và chủ đề năm" Du lịch và Đô thị" 2013
14/01/2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013
08/01/2013 Quyết định số 52/QĐ-UBNĐ về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm, non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục đại trà thành phố Hải Phòng năm học 2012
02/01/2013 Quyết định số 04/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện" Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
30/12/2012 Về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên các trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ
28/12/2012 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013
27/12/2012 Về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
25/12/2012 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013
25/12/2012 Về việc ban hành quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng
25/12/2012 Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
24/12/2012 Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011–2020,định hướng đến năm 2030.
20/12/2012 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
14/12/2012 Về việc tổ chức kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Quý Tỵ - 2013
05/12/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
05/12/2012 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
05/12/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tiếp tục thi hành
30/11/2012 Về việc chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2013
21/11/2012 Về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/11/2012 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/11/2012 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định về giá tính thuế tài nguyên
13/11/2012 Về số lượng, mức phụ cấp, mức hỗ trợ hàng tháng đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng
07/11/2012 Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
05/11/2012 Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý,khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/10/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
30/10/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
29/10/2012 Về định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao
23/10/2012 Về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/10/2012 Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 trên địa bàn thành phố.
18/10/2012 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của thành phố đến năm 2020
15/10/2012 Về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VII năm 2013 và hưởng ứng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2004
11/10/2012 Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
10/10/2012 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 04 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2016; định hướng đến năm 2020;
10/10/2012 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 03/01/2012 của Thành ủy về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
27/09/2012 Về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn Hải Phòng
20/09/2012 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/09/2012 Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2012
06/09/2012 Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/09/2012 Về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/09/2012 Về tăng cường các biện pháp chỉ đạo và xử lý các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đối với ngân sách cấp huyện và cấp xã.
16/08/2012 Về quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc,giờ nghỉ trưa của ngày làm việc
14/08/2012 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013
13/08/2012 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
27/07/2012 Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/07/2012 Về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, quản lý và chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn
19/07/2012 Về việc Ban hành Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 07/7/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ(khoá XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương( khoá X)" Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa
10/07/2012 Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý hành chính
10/07/2012 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
26/06/2012 CHỈ THỊ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
19/06/2012 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012
11/06/2012 Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
11/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngoại vụ phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
11/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
11/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được tiếp tục thi hành
11/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quốc phòng phải được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
08/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
08/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
08/06/2012 Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
06/06/2012 Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
01/06/2012 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Hải Phòng
01/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần
01/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ tiếp tục thi hành
01/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thay thế mới
17/05/2012 Quyết định số 706/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
13/04/2012 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
13/04/2012 Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/01/2012 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại thành phố Hải Phòng
20/01/2012 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại thành phố Hải Phòng
19/01/2012 Về việc thực hiện công tác quân sự,quốc phòng địa phương năm 2012
19/01/2012 Về việc thực hiện công tác quân sự,quốc phòng địa phương năm 2012
18/01/2012 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012
18/01/2012 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012
12/01/2012 Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/01/2012 Về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên các trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ
12/01/2012 Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/01/2012 Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC)trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012
09/01/2012 Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC)trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012
30/12/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14 (nhiệm kỳ 2011-2016)
30/12/2011 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012
28/12/2011 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/12/2011 Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý) tại thành phố Hải Phòng.
21/12/2011 Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14 (nhiệm kỳ 2011-2016)
21/12/2011 Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14 (nhiệm kỳ 2011-2016)
21/12/2011 Về việc Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý) tại thành phố Hải Phòng.
19/12/2011 Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/12/2011 Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch
19/12/2011 Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch
16/12/2011 Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/12/2011 Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/12/2011 Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/12/2011 Ban hành Quy chế xây dựng, soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
10/12/2011 Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011
30/11/2011 Về việc tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2012
28/11/2011 Về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/11/2011 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá
21/11/2011 Về việc phê duyệt Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2020
18/11/2011 Về việc quy định mức chi học bổng cho học sinh các trường chuyên và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao
18/11/2011 Về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ cán bộ diện Thành ủy quản lý thực hiện luân chuyển
10/11/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
07/11/2011 Về việc Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, biên chế, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
04/11/2011 Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/10/2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/09/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
14/09/2011 Về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
12/09/2011 Về việc tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/09/2011 Về việc triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố
08/09/2011 Về việc tháo gỡ khó khăn, tập trung chỉ đạo sản xuất phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011
05/09/2011 Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2011 của thành phố Hải Phòng
05/09/2011 Về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban thành phố Hải Phòng
05/09/2011 Phê duyệt Kế hoạch Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020
30/08/2011 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012
23/08/2011 Về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế- xã hội năm 2011; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ
12/08/2011 Về việc điều chỉnh giá dịch vụ mai táng, cải táng, hoả táng, cước xe tang phục vụ đám tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
11/08/2011 Về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2011
04/08/2011 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011
02/08/2011 Về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
02/08/2011 Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thành phố Hải Phòng
01/08/2011 Về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác đầu tư xây dựng, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên đại bàn thành phố
18/07/2011 Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
15/07/2011 Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/04/2011 Về việc thành lập Trung tâm công tác xã hội trẻ em trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
01/04/2011 Về việc Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
31/03/2011 Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011
31/03/2011 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011
31/03/2011 Về việc ban hành quy định về giá tính thuế tài nguyên.
31/03/2011 Về việc ban hành quy định về giá tính thuế tài nguyên.
23/03/2011 Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn, Đo Lường, Chất lượng Hải Phòng
22/03/2011 Về việc bổ sung nhiệm vụ tổ chức, biên chế cho Sở Nội vụ để tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh niên
17/03/2011 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.
17/03/2011 Về việc Quy định danh mục tài sản tạm dừng mua sắm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.
15/03/2011 Về việc thành lập phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
15/03/2011 Về việc tăng cường công tác ngăn ngừa và giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/03/2011 Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011
10/03/2011 Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định
04/03/2011 Về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
02/03/2011 Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2010 - 2015)
17/02/2011 Về việc phê duyệt Đề án 'Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ nhà công trên địa bàn thành phố Hải Phòng'
14/02/2011 Về việc tăng cường công tác quy hoạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/02/2011 Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/01/2011 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chủ đề năm 2011 Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội
22/12/2010 Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố và cơ quan thường trưc giúp việc
22/12/2010 Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
21/12/2010 Về việc phê duyệt Đề án: Quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ thành phố Hải Phòng đến năm 2020
17/12/2010 Về việc phê duyệt Đề cương Đề án: Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng
14/12/2010 Về việc quy định mức giá thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh bảo hiểm y tế đối với Bệnh viện đa khoa Cát Bà, Bệnh viện đa khoa Đôn Lương, huyện Cát Hải
07/12/2010 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số kế hoạch hoá gia đình năm 2011
06/12/2010 Về việc công bố bổ sung thủ tục 'Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài' vào bộ thủ tục hành chính
06/12/2010 Về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công thương
29/11/2010 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011
29/11/2010 Về việc ban hành quy định về phí sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông và phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/11/2010 Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2011 - 2015
18/11/2010 Về việc Bãi bỏ Quyết định 2322/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế Một cửaaaa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/11/2010 Về việc ban hành Quy định chế độ công phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp
17/11/2010 Về việc triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011
12/11/2010 Về việc chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ đông xuân năm 2010-2011
08/11/2010 Về việc Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Hải Phòng
08/11/2010 Về việc phê duyệt định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao
04/11/2010 Về việc ban hành quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/11/2010 Về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2011.
29/10/2010 Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố
26/10/2010 Về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nư­ớc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/10/2010 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua- Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ
15/10/2010 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
14/10/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình thành phố
13/10/2010 Về việc thành lập Chi cục Văn thư- Lưu trữ
13/10/2010 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
12/10/2010 Về việc ban hành quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
12/10/2010 Về việc ban hành Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khoá X)
11/10/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng
06/10/2010 Về việc ban hành Quy trình xét duyệt và trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thành phố
30/09/2010 Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và một số thủ tục hành chính khác trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/09/2010 Về việc đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/08/2010 Về việc biểu dương khen thưởng Gia đình Văn hoá tiêu biểu năm 2009
16/08/2010 Về việc bổ sung giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010 ban hành theo Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố
10/08/2010 Về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
09/08/2010 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/06/2010 Về việc Ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/06/2010 Về việc Ban hành Quy chế chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/06/2010 Về việc tăng cường quản lý các đại lý, điểm truy nhập Intrenet công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/05/2010 Về việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2010, vụ Đông Xuân năm 2010-2011.
24/05/2010 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ điều trị lợn ốm do mắc bệnh Tai xanh trên địa bàn thành phố năm 2010.
24/05/2010 Về việc quy định chế độ tiêu chuẩn, định mức chi thực hiện Đề án đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2007-2015 của Thành uỷ Hải Phòng
21/05/2010 Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/05/2010 Về việc ban hành quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
14/05/2010 Về việc cho phép vận hành chính thức hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
12/05/2010 Về việc phân bổ và điều chỉnh biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2010
12/05/2010 Về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Tai xanh ở lợn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010
28/04/2010 Công bố dịch Tai xanh ở lợn tại phường Hải Thành và Tân Thành quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng
22/04/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địabàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
21/04/2010 Về tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2010 Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trường Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên thành Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên Hải Phòng
06/04/2010 Về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/04/2010 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2010 Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội
26/03/2010 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
26/03/2010 Về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa trên địa bàn thành phố
25/03/2010 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010
25/03/2010 Về việc Quy định tạm thời mức giá thu dịch vụ chụp X quang số hoá(CR) và chụp CT Scanner 64 lát tại Phòng khám đa khoa Quốc tế thuộc Công ty cổ phần Hàng Kênh
24/03/2010 Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng
19/03/2010 Về việc chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Xuân năm 2010
14/02/2010 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy
31/12/2009 về việc Ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010
10/12/2009 về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục- đào tạo năm 2009-2010
09/12/2009 về việc Thực hiện các giải pháp đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2009-2010 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/12/2009 về việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
24/11/2009 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hải Phòng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp- thủ công mỹ nghệ
20/11/2009 về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
16/11/2009 về việc ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
13/11/2009 về việc phát động chiến dịch diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá bảo vệ sản xuất nông nghiệp
10/11/2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng
04/11/2009 về việc ban hành mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí lưu giữ phương tiện thuỷ bị tạm giữ do vi phạm hành chính
26/10/2009 về việc điều chỉnh mức giá thu dịch vụ chạy thận nhân tạo chu kỳ tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập
26/10/2009 về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố
20/10/2009 về việc ban hành mức thu phí qua phà, cầu phao do Công ty Đường bộ, Công ty Đảm bảo giao thông đường thuỷ và Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường quản lý
13/10/2009 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
25/09/2009 về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cấp bản sao, lệ phí chứng thực
10/09/2009 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
10/09/2009 về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hải phòng giai đoạn 2009-2010
10/09/2009 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
08/09/2009 về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
08/09/2009 về việc tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/09/2009 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010
18/08/2009 về việc phân định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
18/08/2009
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hải Phòng
31/07/2009 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống đại dịch cúm A (H1N1) tại thành phố Hải Phòng
30/07/2009 Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Du lịch thành Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
29/07/2009 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của Giáo dục mậm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên thành phố HảI Phòng
23/07/2009 Chỉ thị 12/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự
22/07/2009 Quyết định số 1399/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng
16/07/2009 Quyết định số 1362/QĐ-UBND Phê duyệt đề án phát triển Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/07/2009 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Lê Chân đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
16/07/2009 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Hải An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
15/07/2009 Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc thành lập Trường phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng.
15/07/2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
14/07/2009 Về việc phê duyệt đề cương Nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển báo chí Hải Phòng đến năm 2020
13/07/2009 về việc bổ sung một số chế độ bồi dưỡng cho một số lực lượng Cảnh sát thuộc Công an thành phố
06/07/2009 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân
30/06/2009 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009
29/06/2009 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện (xã-phường-thị trấn) trên địa bàn thành phố
29/06/2009 Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện (quận-huyện) trên địa bàn thành phố
26/06/2009 Về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông
26/06/2009 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và đổi tên Ban chỉ đạo đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn thành Ban chỉ đạo đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở thành phố Hải Phòng
16/06/2009 Về việc uỷ quyền cho Sở Ngoại vụ chuẩn y Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
10/06/2009 Về việc ban hành Quy định về việc cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
09/06/2009 Về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Khuyến ngư, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
05/06/2009 Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng giai đoạn 2009-2015
02/06/2009 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
01/06/2009 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
28/05/2009 Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch.
27/05/2009 Về việc bổ sung Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc và phòng bệnh cúm gia cầm năm 2009
26/05/2009 Về việc thành lập Thanh tra Ngoại giao thuộc Sở Ngoại vụ
26/05/2009 Về việc hỗ trợ sản xuất nấm ăn, kế hoạch năm 2009
14/05/2009 Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo.
14/05/2009 Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/05/2009 Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
07/05/2009 Về việc ban hành Quy định tạm thời về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/05/2009 Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng
25/03/2009 về việc giao kế hoạch triển khai Chương trình Bố trí dân cư và Chương trình Giảm nghèo năm 2009
24/03/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Thuỷ Nguyên giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2020
23/03/2009 về việc Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020
18/03/2009 về việc công bố tổng khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009
12/03/2009 về việc Quy định tạm thời mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền
10/03/2009 về việc điều chuyển nhiệm vụ quyền hạn định giá đất hồ sơ tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường
09/03/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
06/03/2009 về việc thành lập các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số III tại huyện Thuỷ Nguyên thuộcTrung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng
24/02/2009 về việc phê duyệt đề cương lập đề án quy hoạch chuyển đổi vùng sản xuất sản phẩm cây trồng tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
24/02/2009 về việc phê duyệt đề cương Đề án quy hoạch vùng sản xuất giống cho một số cây trồng tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
23/02/2009 về việc phê duyệt đề cương Đề án quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
23/02/2009 ban hành kế hoach kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố.
19/02/2009 về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm dịch vụ đối ngoại, thuộc Sở Ngoại vụ
18/02/2009 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2009
16/02/2009 về việc chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên quân đội dự bị năm 2009
12/02/2009 về việc phê duyệt Đề cương lập đề án Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng hệ thống thuỷ lợi thành phố Hải Phòng đến năm 2020
11/02/2009 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009
11/02/2009 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010
06/02/2009 về việc sửa đổi Quyết định số 2286/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009.
21/01/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hoá, Thể thao và du lịch
20/01/2009 phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố Hải Phòng từ năm 2009 đến 2012
19/01/2009 về việc phê duyệt đề cương, dự toán bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2020
16/01/2009 về việc Quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế
15/01/2009 Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thuỷ sản, chủ động ứng phó diễn biến bất lợi của thời tiết
15/01/2009 Về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2009
14/01/2009 về việc quy định bổ sung mức thu mội phần viện phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện Mắt, Bệnh viện Trẻ em và Trung tâm da liễu
14/01/2009 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng
13/01/2009 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc và tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm năm 2009
12/01/2009 về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ đối với Sở xây dựng và Sở Giao thông vận tải
09/01/2009 về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
07/01/2009 Về việc ban hành quy định về cấp phát, thanh toán kinh phí bổ sung giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương
07/01/2009 về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
15/11/2008 Công báo số 18,19
15/11/2008 Mục lục công báo năm 2008
01/10/2008 Công báo số 16,17
01/09/2008 Công báo số 14,15
22/08/2008 về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện
20/08/2008 về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 11/4/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 22/4/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố
12/08/2008 về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TU ngày 28/5/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ về quản lý đầu tư, xây dựng và hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
11/08/2008 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
11/08/2008 về việc thực hiện quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/08/2008 về việc Quy định mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hải Phòng
05/08/2008 về kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
31/07/2008 về việc Quy định tạm thời mức giá thu dịch vụ chụp cắt lớp điện toán tại Bệnh viện đa khoa Kiến An
18/07/2008 về việc cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2008
18/07/2008 về việc cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2008
10/07/2008 về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2008
04/07/2008 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân
04/07/2008 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
01/07/2008 về việc cấp kinh phí hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007-2008 bị thiệt hại do rét đậm, rét hại
30/06/2008 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều tại Quyết định số 1761/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/06/2008 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình ứng dụng phát triển công nghệ sinh học năm 2008
23/06/2008 về việc Quy định tạm thời mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa huyện An Lão
23/06/2008 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thông tin phục vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng năm 2008
19/06/2008 về việc Quy định Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/06/2008 giao nhiệm vụ theo dõi một số chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng
16/06/2008 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng năm 2008
13/06/2008 ban hành Quy định về tổ chức bộ máy và Quy chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Đội thanh tra xây dựng độc lập tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/06/2008 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
11/06/2008 về việc phê duyệt đơn giá trợ cấp cho một sản phẩm giống gốc giống lợn Móng Cái và giống lợn ngoại thuần
10/06/2008 ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/06/2008 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2008
03/06/2008 về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố
28/05/2008 ban hành Quy định trình tự, thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản trên đất thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/05/2008 ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2008
16/05/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Thanh tra thành phố
16/05/2008 về việc bổ sung chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ đối với Sở Khoa học và Công nghệ
16/05/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư
16/05/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường
16/05/2008 về việc điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
13/05/2008 về việc Quy định mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc, quận Hồng Bàng
02/05/2008 về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2008
29/04/2008 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Sở Giao thông công chính thành Sở Giao thông vận tải
29/04/2008 về việc bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Xây dựng
28/04/2008 về tăng cường thực hiện các biện pháp để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/04/2008 về việc miễn, giảm thủy lợi phí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/04/2008 về việc phê duyệt đơn giá gieo ươm cây giống lâm nghiệp, suất vốn đầu tư trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2010
22/04/2008 về việc Phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa đông xuân 2007 2008
18/04/2008 về việc phê duyệt đề cương đề án: Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
18/04/2008 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của thành phố Hải Phòng năm 2008, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 98-TB/TU ngày 21/11/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
18/04/2008 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2008
17/04/2008 Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
16/04/2008 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2008
16/04/2008 công nhận các xã thuộc huyện Tiên Lãng đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2008 - 2010
16/04/2008 công nhận huyện Tiên Lãng đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã quy mô toàn huyện giai đoạn 2008 - 2010
16/04/2008 về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch
14/04/2008 về việc ban hành quy định quản lý hoạt động, khai thác tàu khách cao tốc Bạch Long
14/04/2008 về việc phê duyệt phân bổ kinh phí phòng, chống HIV/AIDS năm 2008
14/04/2008 bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Y tế
14/04/2008 về việc bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
09/04/2008 về việc phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm do phẩy khuẩn tả
09/04/2008 về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để góp phần kiềm chế lạm phát và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008
08/04/2008 về việc bổ sung giá đất trên địa bàn quận Đồ Sơn và quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng năm 2008.
07/04/2008 về việc phân bổ kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông năm 2008
04/04/2008 về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
04/04/2008 về việc sáp nhập Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá- Thông tin thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
04/04/2008 về việc sáp nhập Ban Tôn giáo thành phố, Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố vào Sở Nội vụ
03/04/2008 về việc phê duyệt tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007-2010
03/04/2008 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố
24/03/2008 về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
24/03/2008 về việc tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ
17/03/2008 về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh đô thị đối với các trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/03/2008 về việc thu lệ phí chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
13/03/2008 về việc điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/03/2008 về việc ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động phát triển doanh nghiệp dân doanh thành phố giai đoạn 2007 - 2010
12/03/2008 về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2008 2010 tại thành phố Hải Phòng
10/03/2008 về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008
28/02/2008 về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết 06- NQ/TU ngày 20/10/2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến 2020
21/02/2008 về việc ban hành cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng từ ngân sách thành phố để mua phân bón bán hỗ trợ cho nông dân theo phương thức trả chậm và thanh toán với nông dân theo lãi suất thấp giai đoạn 2008-2010
21/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chi tiêu tiếp khách trong nước
21/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp
20/02/2008 về việc phân loại đơn vị hành chính thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão
20/02/2008 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Kiến An
20/02/2008 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Lê Chân
20/02/2008 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Hải An
14/02/2008 việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008
05/02/2008 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2008
05/02/2008 về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa
04/02/2008 về việc thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hải Phòng
01/02/2008 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động thành phố Hải Phòng
01/02/2008 về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố
16/01/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Hải Phòng đến năm 2020
30/12/2007 Công báo số 28
28/12/2007 Công nhận huyện Vĩnh Bảo đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2007 - 2009
24/12/2007 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2007 thuộc Chương trình bố trí lại dân cư giai đoạn 2006-2010
24/12/2007 về việc phê duyệt đề án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2010 và 2020
24/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2008
20/12/2007 về việc ban hành giá đất thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2008
19/12/2007 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2008
10/12/2007 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự vệ sinh môi trường đô thị trong dịp Năm mới 2008 và Tết Mậu Tý
10/12/2007 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự vệ sinh môi trường đô thị trong dịp Năm mới 2008 và Tết Mậu Tý
07/12/2007 về việc phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế độc hại bằng lò đốt rác
07/12/2007 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2008
03/12/2007 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2008
03/12/2007 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2008
28/11/2007 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.
22/11/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân quận Hải An thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại
21/11/2007 về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2007-2008
14/11/2007 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 0003-NQ/TU về phát triển công nghiệp đến năm 2010, định hướng đến 2020.
08/11/2007 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
08/11/2007 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/11/2007 về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/11/2007 phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2007-2010
25/10/2007 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng
22/10/2007 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và tiền lương các cơ quan hành chính nhà nước, thành phố Hải Phòng
22/10/2007 về việc phê duyệt Dự án đầu tư lắp đặt camera tại 20 nút giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/10/2007 về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp.
17/10/2007 về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chi tiêu tiếp khách trong nước
16/10/2007 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung năm 2007 từ nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm 2008
12/10/2007 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của vị thành niên và thanh niên Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
08/10/2007 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2010
08/10/2007 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Dòng họ văn hoá giai đoạn 2007 - 2010
01/10/2007 về việc công nhận Làng nghề
28/09/2007 về việc điều chỉnh giá dịch vụ mai táng, cải táng, giá cước xe phục vụ đám tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/09/2007 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên đến năm 2020
19/09/2007 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
18/09/2007 về việc phê duỵệt Quy hoạch chi tiết và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Khu du lịch sinh thái Cửa Bèo, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải
17/09/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoáááá thành phố Hải Phòng
17/09/2007 về việc cấm xe xích lô hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2007 về việc ban hành Quy định một số nội dung trong quản lý dự án xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước (không nhằm mục đích kinh doanh) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/09/2007 về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố
14/09/2007 về việc điều chỉnh chế độ bồi dưỡng cho một số lực lượng Cảnh sát thuộc Công an thành phố
13/09/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại
07/09/2007 về việc phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa mùa năm 2007
30/08/2007 về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch
29/08/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân quận Kiến An thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại
27/08/2007 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/08/2007 về việc tổ chức diễn tập phòng chống gây rối, bạo loạn, khủng bố tại thành phố Hải Phòng
23/08/2007 về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị tự quản trên địa bàn thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng quản lý
23/08/2007 ban hành quy định về trình tự, thủ tục quyết định xử lý về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/08/2007 về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
21/08/2007 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
20/08/2007 về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố
20/08/2007 về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
13/08/2007 về việc tiến hành chuyển Công ty Xổ số kiến thiết thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
10/08/2007 về việc cho phép đổi tên một số trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hải Phòng
10/08/2007 về việc đổi tên một số trường Phổ thông trung học, Phổ thông trung học vừa học vừa làm, Trung học phổ thông kỹ thuật, Trung học phổ thông năng khiếu thuộc thành phố Hải Phòng
09/08/2007 về việc đổi tên một số trường Trung học phổ thông bán công thuộc thành phố Hải Phòng
09/08/2007 về việc ban hành phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện một số nội dung cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2006-2010)
09/08/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại
06/08/2007 về việc phê duyệt Phương án chuyển Trung tâm Tư vấn thẩm định giá và tài sản thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
03/08/2007 về tăng cường và khuyến khích hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố
02/08/2007 về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên thành phố Hải Phòng
02/08/2007 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Lê Chân đến năm 2020
31/07/2007 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2007 - 2010
31/07/2007 về việc Công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn các xã: Hợp Đức, Tân Phong huyện Kiến Thuỵ; Hoà Bình, Giang Biên, Thanh Lương huyện Vĩnh Bảo; thị trấn Tiên Lãng, xã Tiên Minh, xã Đoàn Lập huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng
31/07/2007 việc phê duyệt Dự toán gói thầu số 5.10 (5.9/SOE) - Hạng mục 5: Học tập kinh nghiệm nước ngoài, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng
31/07/2007 về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/9/2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thành phố Hải Phòng
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Y - Dược)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Nông nghiệp)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Công nghiệp)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Nhân văn)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Môi trường)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 Lĩnh vực: Thuỷ sản
20/07/2007 về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Đồ sơn
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Hồng Bàng
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Ngô Quyền
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Ngô Quyền
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Lê Chân
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Hải An
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Kiến An
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của thị xã Đồ Sơn
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thuỷ Nguyên
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện An Dương
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kiến Thuỵ
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện An Lão
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vĩnh Bảo
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Tiên Lãng
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Cát Hải
20/07/2007 về việc Quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi cấp cho các nhà máy, các trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/07/2007 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, tại thành phố Hải Phòng
17/07/2007 về việc cho phép Chi cục Thú y thành lập Trạm Thú y Cát Hải và 3 Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục
12/07/2007 ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp nhà nước tại thành phố Hải Phòng
11/07/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2020
10/07/2007 về việc thành lập Hội đồng Phát triển bền vững thành phố Hải Phòng và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng
10/07/2007 về việc thành lập Thanh tra Sở Thuỷ sản Hải Phòng
09/07/2007 phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở Hải Phòng từ năm 2007 đến năm 2010
06/07/2007 về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các Phòng Nội vụ- Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã
04/07/2007 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
03/07/2007 về việc giao nhiệm vụ quản lý khai thác đường ô tô vào cảng Đình Vũ thành phố Hải Phòng
02/07/2007 về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn
02/07/2007 về việc chuyển Công ty Xây dựng và Phát triển nhà thành Công ty Cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà
02/07/2007 về việc phê duyệt Đề cương Đề án: Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên thành phố Hải Phòng đến năm 2020
02/07/2007 về việc phê duyệt Đề cương Đề án: Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên thành phố Hải Phòng đến năm 2020
29/06/2007 về việc kiện toàn tổ chức cán bộ Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà
29/06/2007 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
29/06/2007 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
29/06/2007 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
26/06/2007 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
22/06/2007 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy đối với Trung tâm Lưu trữ thành phố thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
22/06/2007 về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
20/06/2007 ban hành Chương trình Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007-2010
19/06/2007 công nhận các xã, thị trấn đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2007 - 2009
19/06/2007 về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007
18/06/2007 về việc Công bố dịch cúm gia cầm tại thị trấn Tiên Lãng và xã Tiên Minh huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng
15/06/2007 Về việc ban hành Qui định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 Về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Hải An trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện An Lão trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện An Dương trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa thị xã Đồ Sơn trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng quận Hồng Bàng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng quận Ngô Quyền trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng quận Lê Chân trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng quận Hải An trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thủy Nguyên trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tiên Lãng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vĩnh Bảo trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện An Lão trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện An Dương trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kiến Thụy trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Đồ Sơn trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc huy động vốn đóng góp để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Kiến An
15/06/2007 về việc huy động vốn đóng góp để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước phường Nam Hải, quận Hải An.
15/06/2007 về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống lụt bão năm 2007
14/06/2007 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, phát triển sản xuất vụ đông năm 2007
14/06/2007 Về việc ban hành Quy chế trang bị, sử dụng, bảo quản máy thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn cho tàu cá của thành phố Hải Phòng
11/06/2007 về việc phê duyệt suất vốn đầu tư trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà giai đoạn 2007- 2010
06/06/2007 về việc bổ sung nhiệm vụ tư vấn, giáo dục và trợ giúp việc làm cho người sau cai nghiện đối với Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng
05/06/2007 về việc phân bổ vốn cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm do ngân sách thành phố cấp năm 2007
04/06/2007 về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Xây dựng
30/05/2007 về việc Công bố dịch cúm gia cầm tại xã Hợp Đức huyện Kiến Thụy và xã Hòa Bình huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
21/05/2007 về việc công nhận danh hiệu 'Gia đình văn hoá tiêu biểu cấp thành phố năm 2006'
21/05/2007 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch tái định cư chi tiết Hợp phần quản lý chất thải rắn thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng giai đoạn I
16/05/2007 về việc thành lập Ban chỉ đạo thành phố về điều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp năm 2007
16/05/2007 về việc tăng cường quản lý và phát triển thị trường chứng khoán trên địa bàn thành phố
15/05/2007 về việc trích ngân sách thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo năm 2007
14/05/2007 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội quận Kiến An đến năm 2020
08/05/2007 về việc uỷ quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng, giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán cấp sở và tương đương của thành phố Hải Phòng
08/05/2007 về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng
03/05/2007 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
02/05/2007 về việc mức thu tiền xây dựng trường học năm học 2006-2007
27/04/2007 về việc Phê duyệt đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng đến năm 2020
27/04/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Khu Công nghiệp Đồ Sơn.
27/04/2007 Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp Cầu Kiền (tỷ lệ 1/10.000).
25/04/2007 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hải Phòng.
19/04/2007 về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2007 Về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2007.
13/04/2007 về việc phân bổ kế hoạch vốn quy hoạch năm 2007
11/04/2007 về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp tác xã, tổ hợp tác và xí nghiệp tập thể trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
11/04/2007 về việc tổ chức cuộc thi Sáng tác mẫu biểu tượng thành phố Hải Phòng, thành lập Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo cuộc thi.
11/04/2007 về việc phê duyệt phân bổ kinh phí phòng chống HIV/AIDS năm 2007
10/04/2007 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
10/04/2007 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
30/03/2007 ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng.
29/03/2007 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2007.
28/03/2007 về việc ban hành Quy định đầu tư nguồn lực tài chính cho Chương trình dân số, gia đình, trẻ em và chế độ, chính sách đối với cán bộ dân số gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn và cộng tác viên địa bàn.
27/03/2007 về việc thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2007.
23/03/2007 về việc cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng sinh- Phục hồi sức khỏe thành phố Hải Phòng.
21/03/2007 về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng.
15/03/2007 Về việc phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục - đào tạo thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
15/03/2007 Về việc phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
13/03/2007 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
13/03/2007 Về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/03/2007 Về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, thôn, khu dân cư.
05/03/2007 Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/03/2007 Về việc phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động y tế thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
02/03/2007 Về việc phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
01/03/2007 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại thành phố Hải Phòng.
01/03/2007 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007.
14/02/2007 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng.
13/02/2007 Về việc ban hành Qui chế Huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng
13/02/2007 Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.
06/02/2007 Phê duyệt đề cương Đề án thành lập quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.
05/02/2007 về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý vi phạm bắn pháo gây sự cố lưới điện.
02/02/2007 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính năm 2007 cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố quản lý.
01/02/2007 về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2007.
30/01/2007 về việc Tăng cường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007.
24/01/2007 về việc ban hành Quy định thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại thành phố Hải Phòng.
19/01/2007 về việc tổ chức kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Đinh Hợi.
19/01/2007 về việc triển khai công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2006 - 2007 trên địa bàn thành phố.
19/01/2007 về việc phát động Tết trồng cây trong dịp đón Xuân Đinh Hợi 2007.
30/12/2006 Mục lục công báo năm 2006
29/12/2006 về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
26/12/2006 về việc tăng cường các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch cúm gia cầm tái phát.
25/12/2006 về việc Ban hành giá đất thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2007.
19/12/2006 việc phê duyệt quy hoạch chi tiết và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng công viên hai đầu cầu Bính, thành phố Hải Phòng.
15/12/2006 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
08/12/2006 về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Khu công nghiệp Đình Vũ thành phố Hải Phòng.
29/11/2006 về việc quy định một số nội dung sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch.
28/11/2006 ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định, ban hành kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
24/11/2006 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2007 cho các quận, huyện, thị xã.
22/11/2006 về việc bổ sung nội dung khoán chi trong việc quản lý, xử lý hàng tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.
21/11/2006 về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
20/11/2006 về việc ban hành Quy định trang bị, quản lý sử dụng điện thoại cố định, điện thoại di động phục vụ công tác đối với đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
15/11/2006 về việc khoán chi trong việc quản lý, xử lý hàng tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.
08/11/2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Chương trình khoa học và công nghệ có mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010.
03/11/2006 ban hành Quy định về ghi nợ và xoá ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
02/11/2006 về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.
30/10/2006 về việc Ban hành tiêu chí 'Công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2006 - 2010' đối với các xã, thị trấn, các huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
30/10/2006 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng.
26/10/2006 về việc kiện toàn tổ chức hệ thống Thanh tra Xây dựng thành phố Hải Phòng.
26/10/2006 về việc trích nộp kinh phí công đoàn.
25/10/2006 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức dự bị năm 2006.
24/10/2006 về việc thực hiện Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục.
24/10/2006 về việc ban hành Quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế 'Một cửa' trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
13/10/2006 về việc tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.
12/10/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.
12/10/2006 về việc phân cấp quản lý nhà nước và cấp phép một số hoạt động Văn hoá thông tin quận Hồng Bàng.
11/10/2006 về việc kiện toàn và đổi tên Tiểu ban Nghiên cứu đặt tên đường phố thành Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hải Phòng.
09/10/2006 công nhận các xã, phường đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2006 - 2008.
09/10/2006 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ "Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước".
06/10/2006 về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài.
05/10/2006 ban hành Quy định về thủ tục và thời hạn giải quyết một số việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa
05/10/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Phòng.
04/10/2006 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra, rà soát và xử lý các quy định thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/10/2006 về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2006-2007.
03/10/2006 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.
26/09/2006 về việc chia tách thôn 8, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ.
26/09/2006 về việc chia tách khu dân cư Nguyễn Trãi thuộc phường Máy Tơ quận Ngô Quyền.
15/09/2006 Quyết định số 2054/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
14/09/2006 về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo và xử lý các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đối với ngân sách cấp huyện và cấp xã.
12/09/2006 về việc giao Công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng nhiệm vụ quản lý các công trình công cộng trên địa bàn quận Kiến An.
12/09/2006 về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chức, viên chức thành phố Hải Phòng.
11/09/2006 về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông công chính thành phố Hải Phòng.
11/09/2006 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
08/09/2006 về việc tổ chức triển khai chiến dịch tiêm nhắc lại vắc xin sởi cho trẻ em 6 tuổi.
08/09/2006 về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Tiên Lãng.
08/09/2006 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, công chức dự bị thành phố Hải Phòng.
05/09/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
31/08/2006 Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007
29/08/2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập quận phía Nam thành phố và nâng cấp thị xã Đồ Sơn thành quận
25/08/2006 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng
22/08/2006 Về việc một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
21/08/2006 về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và quản lý công chức dự bị tại thành phố Hải Phòng
15/08/2006 về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị tự quản trên địa bàn quận Ngô Quyền chuyển giao sang Sở Xây dựng Hải Phòng và Công ty Kinh doanh nhà quản lý (đợt 1)
15/08/2006 về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2007
15/08/2006 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thường xuyên năm 2007
14/08/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố
14/08/2006 về việc phê duyệt kế hoạch và cơ chế hỗ trợ nông dân xây dựng trang trại chăn nuôi gà công nghiệp theo phhhương thức gia công trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2006 - 2007
14/08/2006 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố
11/08/2006 về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị tự quản trên địa bàn quận Lê Chân chuyển giao sang Sở Xây dựng Hải Phòng và Công ty Kinh doanh nhà quản lý (đợt 1)
10/08/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hải Phòng
10/08/2006 Về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững(Chương trình Nghị sự 21) thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010,định hướng đến 2020
10/08/2006 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nội dung hợp tác hành lang kinh tế Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh của thành phố Hải Phòng.
08/08/2006 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố
03/08/2006 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Hải Phòng
01/08/2006 Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách địa phương được đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn thuộc Dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn Hải Phòng giai đoạn 2003- 2005
21/07/2006 Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tạm thời đối với một số đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng
21/07/2006 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng
21/07/2006 Về việc công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Cao Minh, xã Tam Cường huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
20/07/2006 Về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Lưu trữ thành phố.
18/07/2006 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
17/07/2006 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất mở rộng khu dân cư tại Khe Sâu, xã Trân Châu, huyện Cát Hải phục vụ di dân vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà.
14/07/2006 Về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật
12/07/2006 Về việc chuyển nhiệm vụ quản lý vốn các đồ án quy hoạch thành phố từ Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị về Sở Xây dựng
12/07/2006 Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Vườn quốc gia Cát bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
11/07/2006 Về việc thành lập Ban chuẩn bị Đề án xây dựng hiện đại hóa hệ thống trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010
05/07/2006 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
04/07/2006 Về việc giao Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng thực hiện thí điểm mô hình “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” mẫu, hiện đại
03/07/2006 Về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính,sự nghiệp năm 2006.
03/07/2006 Về việc công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Mỹ Đức huyện An Lão thành phố Hải Phòng
03/07/2006 Về việc quy định mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế
07/06/2006 Về việc phát hành công báo của thành phố
05/04/2006 Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy
01/01/1980 Về việc ban hành Quy chế tổ chức các kỳ họp của Uỷ ban nhân dân thành phố
01/01/1980 Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
01/01/1980 Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
01/01/1980 Quyết định số 1385/QĐ-UBND về chức danh và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/01/1980 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện thành phố Hải Phòng.
01/01/1980
01/01/1970 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng
01/01/1970 Về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/01/1970 Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hải Phòng
01/01/1970 về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Tiên Lãng do Hạt quản lý đường bộ huyện Tiên Lãng quản lý
01/01/1970 Về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/01/1970 Ban hành Tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
01/01/1970 Về việc chuyển Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố
01/01/1970 Về việc đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
01/01/1970 Về việc tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Ất Mùi - 2015
01/01/1970 Ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
01/01/1970 Về việc ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
01/01/1970 Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/01/1970 Về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non,phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2014 - 2015
01/01/1970 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
01/01/1970 Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo đến năm 2025
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này