image banner
Số 10,11, năm 2008 ngày 15/08/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN VĨNH BẢO
10/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007, phân bổ vốn công trợ xây dựng cơ bản năm 2008
10/07/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
26/12/2007 về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
26/12/2007 về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
26/12/2007 về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008
26/12/2007 về kế hoạch sử dụng đất năm 2008 của huyện Vĩnh Bảo
26/12/2007 về việc xếp loại đơn vị hành chính huyện Vĩnh Bảo
26/12/2007 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
26/12/2007 Về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
20/07/2007 về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006, phân bổ vốn công trợ XDCB năm 2007
20/07/2007 về rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020
20/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Vĩnh Bảo
28/12/2006 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của huyện Vĩnh Bảo.
28/12/2006 về kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007-2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Vĩnh Bảo.
28/12/2006 về việc kết quả thực hiện ngân sách năm 2006, Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007.
28/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn.
28/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
26/12/2006 Về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
19/07/2006 Về tiếp tục đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, gắn với đô thị hoá giai đoạn 2006-2010
19/07/2006 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 của huyện Vĩnh Bảo
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này