image banner
Số 01, năm 2008 ngày 31/01/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ
19/07/2019 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
HĐND HUYỆN AN LÃO
28/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
28/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn.
28/12/2006 về kế hoạch sử dụng đất năm 2007.
28/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
04/08/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
04/08/2006 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005.
04/08/2006 về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện An Lão giai đoạn (2006 - 2010).
04/08/2006 về việc nâng cấp xã Trường Sơn thành thị trấn Trường Sơn.
HĐND HUYỆN BẠCH LONG VĨ
01/08/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007
15/01/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
15/01/2007 về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của huyện Bạch Long Vĩ.
HĐND HUYỆN CÁT HẢI
25/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Đồ Sơn năm 2009
23/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2009.
23/12/2008 Về dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Cát Hải năm 2009
23/12/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2009
23/12/2008 về dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Cát Hải năm 2009
23/12/2008 về điều chỉnh mức đóng góp quỹ khuyến học từ nguồn đóng góp của cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện
22/07/2008 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Cát Hải 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
22/07/2008 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2007
22/07/2008 về việc Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2008
20/12/2006 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh hụyện Cát Hải năm 2007.
20/12/2006 về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ kế hoạch chi ngân sách huyện năm 2007.
20/12/2006 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải năm 2007.
20/12/2006 về phê chuẩn đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải.
20/12/2006 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cát Hải 5 năm 2006 - 2010.
19/07/2006 Về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Cát Hải 6 tháng cuối năm 2006.
19/07/2006 Về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2005.
19/07/2006 Về việc Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2006.
HĐND HUYỆN KIẾN THỤY
11/07/2007 về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006
11/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng cuối năm 2007
10/04/2007 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận mới phía Nam thành phố Hải Phòng và điều chỉnh địa giới hành chính xã Hợp Đức huyện Kiến Thụy để thành lập 2 phường thuộc quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
29/12/2006 Về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2007.
29/12/2006 về phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2007.
29/12/2006 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
29/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2007.
29/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn.
19/07/2006 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng cuối năm 2006.
19/07/2006 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của huyện năm 2005.
HĐND HUYỆN TIÊN LÃNG
29/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2007.
29/12/2006 về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007.
29/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn.
29/12/2006 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
18/07/2006 Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006.
18/07/2006 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2005.
18/07/2006 Về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010
HĐND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
23/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009
23/12/2008 Về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009
23/12/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009
23/12/2008 về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009
28/12/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008
28/12/2007 về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008
28/12/2007 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2008
28/12/2007 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
24/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007
24/07/2007 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2006
24/07/2007 về việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2007
24/07/2007 về việc vận động đóng góp vốn xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ Trung tâm huyện
24/07/2007 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2007
24/07/2007 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007
28/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007.
28/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
28/12/2006 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2007.
28/12/2006 về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
28/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn.
HĐND HUYỆN VĨNH BẢO
10/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007, phân bổ vốn công trợ xây dựng cơ bản năm 2008
10/07/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
26/12/2007 về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
26/12/2007 về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
26/12/2007 về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008
26/12/2007 về kế hoạch sử dụng đất năm 2008 của huyện Vĩnh Bảo
26/12/2007 về việc xếp loại đơn vị hành chính huyện Vĩnh Bảo
26/12/2007 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
26/12/2007 Về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
20/07/2007 về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006, phân bổ vốn công trợ XDCB năm 2007
20/07/2007 về rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020
20/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Vĩnh Bảo
28/12/2006 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của huyện Vĩnh Bảo.
28/12/2006 về kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007-2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Vĩnh Bảo.
28/12/2006 về việc kết quả thực hiện ngân sách năm 2006, Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007.
28/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn.
28/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
26/12/2006 Về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
19/07/2006 Về tiếp tục đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, gắn với đô thị hoá giai đoạn 2006-2010
19/07/2006 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 của huyện Vĩnh Bảo
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
26/12/2007 Về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
HĐND QUẬN ĐỒ SƠN
20/07/2007 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
20/07/2007 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007
20/07/2007 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh thị xã 6 tháng cuối năm 2007
28/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2007.
28/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường.
28/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thị xã năm 2007.
28/12/2006 về dự toán và phân bổ ngân sách Thị xã năm 2007.
HĐND QUẬN HẢI AN
25/12/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Đồ Sơn năm 2009
16/12/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
20/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2007
20/07/2007 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2006
20/07/2007 về bổ sung Dự toán thu, chi ngân sách năm 2007
28/07/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội; Quốc phòng, an ninh của quận 6 tháng cuối năm 2006.
28/07/2006 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2005
28/07/2006 về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006
28/07/2006 về việc phê chuẩn đề án điều chỉnh địa giới hành chính năm 2006.
HĐND QUẬN HỒNG BÀNG
20/07/2010 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006
18/07/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
18/07/2008 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007
16/12/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008
16/12/2007 về dự toán phân bổ ngân sách quận năm 2008.
20/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007
20/07/2007 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006
20/07/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính quận Hồng Bàng giai đoạn từ 2007 - 2010
20/07/2007 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007.
27/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
26/12/2006 về quản lý và phát triển đô thị quận Hồng Bàng đến năm 2010, định hướng đến năm 2015.
26/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng năm 2007.
25/12/2006 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2007.
24/07/2006 Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2006.
24/07/2006 Quyết toán ngân sách năm 2005
20/07/2006 về việc điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách năm 2006.
HĐND QUẬN KIẾN AN
28/07/2008 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2008
28/07/2008 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2007
27/12/2007 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008
27/12/2007 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2008
27/12/2007 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2008
27/12/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận
27/12/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính phường
24/07/2007 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2007
20/07/2007 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2006
26/12/2006 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
26/12/2006 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2007.
26/12/2006 về kế hoạch sử dụng đất 2007 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010.
26/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính phường.
26/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2007
07/07/2006 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
07/07/2006 Về việc phê chuẩn đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2006 – 2010”.
07/07/2006 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005.
07/07/2006 Về việc thông qua đề án chia phường Quán Trữ thành 2 phường Lãm Hà và Quán Trữ.
HĐND QUẬN LÊ CHÂN
16/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2009
21/07/2008 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2007
21/07/2008 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
21/07/2008 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2007
13/07/2007 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2006
13/07/2007 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007
26/07/2006 về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
26/07/2006 về việc chia tách địa giới hành chính phường Dư Hàng Kênh thành 2 phường mới: phường Dư Hàng Kênh và phường Kênh Dương
26/07/2006 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của quận Lê Chân
26/07/2006 về việc giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án trên địa bàn quận Lê Chân đến năm 2010.
26/07/2006 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005
HĐND QUẬN NGÔ QUYỀN
22/12/2008 Về xây dựng, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch quận Hồng Bàng, giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng đến năm 2020.
22/12/2008 Về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2009
22/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
22/07/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
22/07/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
10/07/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
10/07/2008 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007, phân bổ vốn công trợ xây dựng cơ bản năm 2008
05/06/2008 Về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ngô Quyền
05/06/2008 về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ngô Quyền
03/08/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007
02/08/2007 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 quận Ngô Quyền
27/12/2006 về thực hiện công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận.
27/12/2006 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Ngô Quyền năm 2007.
27/12/2006 về quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 của quận Ngô Quyền.
27/12/2006 về phân loại đơn vị hành chính phường.
24/07/2006 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
24/07/2006 Về chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của quận Ngô Quyền.
24/07/2006 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 quận Ngô Quyền.
24/07/2006 Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận Ngô Quyền khoá 17, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
24/07/2006 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên Ban Pháp chế HĐND quận Ngô Quyền khoá 17 nhiệm kỳ 2004 - 2009.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này