image banner
Số 12-2023, năm 2023 ngày 31/12/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
29/12/2023 Bãi bỏ Điều 6 của Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/12/2023 Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở công Thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố
26/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thành phố
25/12/2023 Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/12/2023 Ban hành Quy chế phê duyệt, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thành phố
20/12/2023 Ban hành Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng
19/12/2023 Bãi bỏ một số điều, khoản của Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND thành phố về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
15/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố
15/12/2023 Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hải Phòng.
14/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố.
14/12/2023 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hầm cầu, bể phốt, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
04/12/2023 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2023 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ
08/12/2023 Nghị Quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 NGhị Quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết Hội nghị THành ủy lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024
08/12/2023 Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia
08/12/2023 Miễn, giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025
08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024
08/12/2023 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về Việc thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách trong quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI
08/12/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
08/12/2023 Nghị quyết diều chỉnh, bổ sung (lần 8) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025
08/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024
08/12/2023 Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
07/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu
18/04/2023 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2023
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
28/12/2023 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Hải Phòng
27/12/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/12/2023 Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/12/2023 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2023 Đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2023 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/12/2023 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sủa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng
14/12/2023 Ban hành Bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số
07/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này